Soukromí

Děkujeme za Váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Raj-Hupp, Pratik Raj obzvláště vysokou prioritu. Používání webových stránek Raj-Hupp, Pratik Raj je obecně možné bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využít speciálních služeb naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nezbytné zpracovávat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje žádný právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.
Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, se vždy provádí v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně údajů platnými pro danou zemi, které se vztahují na Raj-Hupp, Pratik Raj. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.
Jako správce údajů Raj-Hubp zavedla společnost Pratik Raj řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenos dat prostřednictvím internetu však může mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám každá dotčená osoba může předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

1. Definice
Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Raj-Hupp, Pratik Raj je založeno na terminologii používané evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii.
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme následující pojmy:

a) Osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která může být přímo či nepřímo, zejména přiřazením identifikátoru, například jména, identifikačního čísla, lokačních údajů, internetového identifikátoru nebo jednoho či více zvláštních znaků vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b)
Dotčená osoba Dotčená osoba je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování.

c) Zpracování
Zpracování je jakýkoli proces prováděný s nebo bez pomoci automatizovaných procesů nebo jakékoli takové série procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotazování, použití, zveřejnění přenosem, distribuce nebo jakákoli jiná forma poskytování, srovnání nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.
e) Profilování
Profilování je jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k posouzení aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, Analyzovat nebo předvídat zdraví, osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění této fyzické osoby.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kdy osobní údaje již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uloženy odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Odpovědná osoba nebo osoba
odpovědný za zpracování nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán, orgán nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, lze stanovit příslušnou osobu nebo zvláštní kritéria pro její jmenování v souladu s právem Unie nebo právem členských států.

h) Zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

i) Příjemce
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu nebo ne. Orgány, které mohou obdržet osobní údaje v rámci zvláštního vyšetřování podle práva Unie nebo práva členských států, se však nepovažují za příjemce.

j) Třetí
strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán, orgán nebo jiný subjekt kromě subjektu údajů, odpovědné osoby, zpracovatele a osob, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje, na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele.

k) Souhlas
Souhlas je jakékoli dobrovolné prohlášení o záměru dané subjektem údajů informovaným způsobem a jednoznačně ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného kladného aktu, kterým subjekt údajů oznámí, že zpracovává údaje, které se ho týkají. Souhlasím s osobními údaji.

2. Jméno a adresa osoby
odpovědný za zpracování ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení s charakterem ochrany údajů je:
Raj-Hupp, Pratik Raj
Dlouhá řada 81
20099 Hamburk
Tel. + 4940 328 98 078
Pošta: raj@raj-hupp.de

3. Soubory cookie
Internetové stránky Raj-Hupp, Pratik Raj používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy a uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.
Mnoho webových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterých mohou být webové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.
Prostřednictvím používání souborů cookie může Raj-Hupp, Pratik Raj poskytnout uživatelům této webové stránky uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.
Pomocí souboru cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány v zájmu uživatele. Jak již bylo zmíněno, cookies nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje pokaždé, když navštíví webovou stránku, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod používá soubor cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.
Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Kromě toho mohou být již nastavené soubory cookie kdykoli vymazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení souborů cookie v použitém internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací
Webová stránka Raj-Hupp, Pratik Raj shromažďuje řadu obecných údajů a informací pokaždé, když je webová stránka navštívena subjektem údajů nebo automatizovaným systémem. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) typy a verze použitých prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které se přístupový systém dostane na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) podwebové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, mohou být kontrolovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa),
Při použití těchto obecných údajů a informací Raj-Hupp, Pratik Raj nevyvozuje žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíše nutné k (1) správnému doručení obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací donucovacím orgánům nezbytných pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou proto statisticky vyhodnocovány společností Raj-Hupp, Pratik Raj na jedné straně a s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v naší společnosti, aby byla v konečném důsledku zajištěna optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje v souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našich webových stránkách
Subjekt údajů má možnost registrace na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. To, které osobní údaje jsou předávány osobě odpovědné za zpracování, vyplývá z příslušné vstupní masky, která se používá pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití osobou odpovědnou za zpracování a pro její vlastní účely. Osoba odpovědná za zpracování může zařídit, aby byly údaje předány jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, který bude osobní údaje rovněž používat výhradně pro interní potřebu
Registrací na webových stránkách osoby odpovědné za zpracování se uloží také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) dotčené osobě, datum a čas registrace. Tyto údaje jsou uchovávány na pozadí toho, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování trestných činů. V tomto ohledu je uchovávání těchto údajů nezbytné pro ochranu osoby odpovědné za zpracování. Tyto údaje obecně nejsou předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud nejsou použity k trestnímu stíhání.
Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytnutím osobních údajů umožňuje správci údajů nabízet subjektu údajů obsah nebo služby, které vzhledem k povaze věci mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou osobní údaje poskytnuté při registraci kdykoli změnit nebo je zcela vymazat z databáze osoby odpovědné za zpracování.
Osoba odpovědná za zpracování poskytne každé dotčené osobě kdykoli na vyžádání informace o tom, jaké osobní údaje jsou o dotčené osobě uloženy. Dále osoba odpovědná za zpracování opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo radu dotčené osoby za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání. Pověřenec pro ochranu osobních údajů jmenovaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a všichni zaměstnanci osoby odpovědné za zpracování jsou v této souvislosti k dispozici dotčené osobě jako kontaktní osoby.

6. Přihlášení k odběru novinek
Na webových stránkách Raj-Hupp, Pratik Raj se, uživatelé mají možnost přihlásit se k odběru zpravodaje naší společnosti. To, které osobní údaje jsou předávány osobě odpovědné za zpracování při objednání newsletteru, vyplývá ze vstupní masky použité k tomuto účelu.
Raj-Hupp, Pratik Raj informuje své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech prostřednictvím newsletteru o nabídkách společnosti. Newsletter naší společnosti může být obecně přijímán pouze dotčenou osobou, pokud (1) dotyčná osoba má platnou e-mailovou adresu a (2) dotyčná osoba se zaregistruje k odběru zpravodaje. Z právních důvodů bude na e-mailovou adresu, kterou poprvé zadala dotyčná osoba pro zasílání newsletteru, zaslán potvrzovací e-mail pomocí postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail se používá ke kontrole, zda vlastník e-mailové adresy, jako dotčená osoba, schválil příjem zpravodaje.
Při přihlášení k odběru newsletteru ukládáme také IP adresu přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) počítačového systému používaného dotyčnou osobou v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné později vysledovat (možné) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a proto slouží jako právní ochrana pro osobu odpovědnou za zpracování.
Osobní údaje shromážděné při přihlášení k odběru newsletteru budou použity pouze k zasílání našeho newsletteru. Kromě toho mohou být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz služby newsletteru nebo příslušné registrace, což by mohl být případ změn nabídky newsletteru nebo změn technických podmínek. Osobní údaje shromážděné v rámci služby newsletteru nebudou předány třetím stranám. Subjekt údajů může odběr našeho newsletteru kdykoli zrušit. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který nám dotyčná osoba poskytla pro zasílání newsletteru, lze kdykoli odvolat. V každém newsletteru je odpovídající odkaz za účelem odvolání souhlasu. Dále existuje možnost odhlásit se z odběru newsletteru přímo na webových stránkách osoby odpovědné za zpracování nebo o tom informovat osobu odpovědnou za zpracování.

7. Sledování newsletteru
Newslettery od Raj-Hupp, Pratik Raj obsahují tzv. tracking pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do e-mailů, které jsou zasílány ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat soubory protokolu a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje statistické vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Pomocí vloženého sledovacího pixelu může Raj-Hupp, Pratik Raj rozpoznat, zda a kdy byl e-mail otevřen subjektem údajů a které odkazy v e-mailu byly vyvolány subjektem údajů.
Tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v informačních bulletinech jsou ukládány a vyhodnocovány osobou odpovědnou za zpracování, aby se optimalizovalo zasílání zpravodaje a lépe přizpůsobil obsah budoucích zpravodajů zájmům dotčené osoby. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám. Dotčené osoby jsou oprávněny kdykoli odvolat příslušné samostatné prohlášení o souhlasu udělené postupem dvojitého přihlášení. Po odvolání budou tyto osobní údaje vymazány osobou odpovědnou za zpracování. Raj-Hupp, Pratik Raj automaticky interpretuje odstoupení od přijetí newsletteru jako odvolání.

8. Možnosti kontaktování prostřednictvím webových stránek
Webové stránky Raj-Hupp, Pratik Raj obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, která zahrnuje také obecnou adresu pro tzv. elektronickou poštu (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování e-mailem nebo kontaktním formulářem, osobní údaje předané subjektem údajů budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předává osobě odpovědné za zpracování, jsou uchovávány pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů.

9. Funkce komentářů v blogu na webových stránkách
Raj-Hupp, Pratik Raj nabízí uživatelům možnost zanechat jednotlivé komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu umístěném na webových stránkách osoby odpovědné za zpracování. Blog je portál, obvykle veřejně přístupný, na webových stránkách, ve kterém jeden nebo více lidí, nazývaných blogeři nebo weboví blogeři, mohou zveřejňovat články nebo zapisovat myšlenky v takzvaných blogových příspěvcích. Blogové příspěvky mohou být obvykle komentovány třetími stranami.
Pokud dotyčná osoba zanechá komentář na blogu zveřejněném na těchto webových stránkách, kromě komentářů zanechaných dotčenou osobou se uloží a zveřejní informace o čase vložení komentáře a uživatelské jméno (pseudonym) zvolené dotyčnou osobou. Kromě toho se rovněž zaznamenává IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) dotčené osoby. IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a v případě, že dotyčná osoba poruší práva třetích stran odesláním komentáře nebo zveřejní nelegální obsah. Uchovávání těchto osobních údajů je proto ve vlastním zájmu osoby odpovědné za zpracování, aby se mohla v případě porušení zákona vyvinit. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud takový přenos nevyžaduje zákon nebo neslouží k právní obhajobě osoby odpovědné za zpracování.

10. Přihlášení k odběru komentářů v blogu na webových stránkách
komentáře uvedené v blogu Raj-Hupp, Pratik Raj mohou být obecně přihlášeny třetími stranami. Zejména existuje možnost, že se komentátor přihlásí k odběru komentářů po svém komentáři ke konkrétnímu blogovému příspěvku.
Pokud se subjekt údajů rozhodne pro možnost přihlásit se k odběru komentářů, osoba odpovědná za zpracování zašle automatický potvrzovací e-mail, aby mohla pomocí postupu dvojitého přihlášení zkontrolovat, zda vlastník poskytnuté e-mailové adresy je skutečně vlastníkem e-mailové adresy, o které se opce rozhodla. Možnost přihlásit se k odběru komentářů může být kdykoli ukončena.

11. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů
Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo pokud je to stanoveno evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, kterým správce podléhá.
Pokud účel uložení již neplatí nebo pokud vyprší doba uchovávání předepsaná evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

12. Práva subjektu údajů
a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat od osoby odpovědné za zpracování potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se ho týkají, zpracovávány. Pokud si dotčená osoba přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

b) Právo na informace
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení, kdykoli obdržet bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy, a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování. Evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:
Zpracování
účely kategorie zpracovávaných osobních údajů
Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
je-li to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby,
existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo omezení zpracování odpovědnou osobou nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
existence práva na odvolání k dozorovému úřadu
pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů,
existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o osobě dotčené logice, jakož i rozsah a zamýšlené účinky takového zpracování pro
subjekt údajů. Dále má subjekt údajů právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo obdržet informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na informace, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

c) Právo na opravu
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat, aby odpovědná osoba okamžitě vymazala osobní údaje, které se jí týkají, za předpokladu, že platí jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné:
Osobní údaje byly shromážděny pro účely nebo jinak zpracovány, pro které již nejsou potřebné.
Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR nebo článkem 9 (2) (a) GDPR, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů namítá v souladu s čl. 21 § 2 GDPR ke zpracování a.
Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 pro. 1 GDPR.
Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a dotyčná osoba si přeje, aby osobní údaje uložené v Raj-Hupp, Pratik Raj byly vymazány, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Raj-Hupp, Pratik Raj nebo jiný zaměstnanec zajistí, aby bylo žádosti o vymazání okamžitě vyhověno.
Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Raj-Hupp, Pratik Raj a naše společnost jako odpovědná osoba je povinna vymazat osobní údaje v souladu s čl. 17 § 1 GDPR, Raj-Hupp, Pratik Raj bere v úvahu dostupná opatření přiměřená nákladům na technologii a implementaci, včetně technických opatření, informovat ostatní zpracovatele údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje od těchto jiných zpracovatelů údajů nebo požádal o kopie nebo replikace těchto osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Raj-Hupp,

e) Právo na omezení zpracování
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení, požadovat
správcem, aby omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: Subjekt údajů popírá správnost osobních údajů, a to na dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů.
Zpracování je protiprávní, dotčená osoba odmítá osobní údaje vymazat a místo toho žádá o omezení použití osobních údajů.
Odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Dotyčná osoba podala námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 § 1 GDPR a dosud nebylo určeno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.
Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a dotyčná osoba by chtěla požádat o omezení osobních údajů uložených v Raj-Hupp, Pratik Raj, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Raj-Hupp, Pratik Raj nebo jiný zaměstnanec zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení obdržet osobní údaje, které se jich týkají a které dotyčná osoba poskytla odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 pro. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na základě smlouvy podle čl. 6 pro. 1 písm. b DS-GVO a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů
Dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 (1) GDPR má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jednou odpovědnou osobou jiné osobě, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.
Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může dotčená osoba kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného společností Raj-Hupp, Pratik Raj nebo jiným zaměstnancem.

g) Právo vznést námitku
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení z důvodů, které vyplývají z její konkrétní situace, kdykoli proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které je založeno na čl. 6 pro. 1 písmeno e nebo f DS-GVO se uskuteční, podat námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.
Raj-Hupp, Pratik Raj již nezpracovává osobní údaje v případě námitky, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Pokud Raj-Hupp, Pratik Raj zpracovává osobní údaje za účelem provozování direct mailu, má dotyčná osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování Raj-Hupp, Pratik Raj pro účely přímého marketingu, Raj-Hupp, Pratik Raj již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.
Kromě toho má subjekt údajů právo z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které provádí společnost Raj-Hupp, Pratik Raj pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 Pro . 1 GDPR, vznést námitku, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.
Pro uplatnění práva na námitku se může dotčená osoba obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Raj-Hupp, Pratik Raj nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů má rovněž v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bez ohledu na směrnici 2002/58/ES možnost uplatnit své právo na námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, ve kterých se používají technické specifikace.

h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které má pro ni právní účinky nebo se jí obdobným způsobem významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou, nebo (2) na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým odpovědná osoba podléhá, je přípustné a tato právní ustanovení obsahují vhodná opatření na ochranu práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.
Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijme Raj-Hupp, Pratik Raj vhodná opatření k ochraně práv a k ochraně svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na zásah osoby odpovědné za zásah, na vyjádření vlastního názoru a na napadení rozhodnutí.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaných rozhodnutí, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pokud si dotyčná osoba přeje uplatnit své právo odvolat souhlas, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

13. Ochrana údajů v aplikacích a v procesu podávání žádostí
Osoba odpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování lze provést i elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, kdy žadatel zašle příslušné podklady žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách, osobě odpovědné za zpracování. Pokud osoba odpovědná za zpracování uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud osoba odpovědná za zpracování neuzavře s žadatelem pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí za předpokladu, že výmaz není v rozporu s jinými oprávněnými zájmy osoby odpovědné za zpracování. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní břemeno v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

14. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Facebooku
Osoba odpovědná za zpracování integrovala komponenty společnosti Facebook na této webové stránce. Facebook je sociální síť.
Sociální síť je společenské místo setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemně komunikovat a komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.
Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko.
Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování a na které byla integrována komponenta Facebook (plugin Facebook), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií příslušné osoby automaticky aktivován příslušným komponentem Facebooku - komponenta způsobí, že se z Facebooku stáhne reprezentace odpovídající komponenty Facebook. Úplný přehled všech pluginů Facebooku naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštívila dotyčná osoba.
Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu příslušného pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Facebook a přiřazeny k příslušnému účtu na Facebooku dotčené osoby Facebookem. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud dotyčná osoba učiní komentář, Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Facebooku dotyčné osoby a uloží tyto osobní údaje.
Facebook vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty Facebook, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Facebooku současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby tyto informace byly předány Facebooku, může zabránit přenosu tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu na Facebooku.
Pokyny k údajům zveřejněné Facebookem, které jsou k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/,, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí dotčené osoby. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace mohou být použity subjektem údajů k potlačení přenosu dat na Facebook.

15. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)
Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tuto webovou stránku komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza je sběr, sběr a vyhodnocování dat o chování návštěvníků internetových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o webové stránce, ze které subjekt údajů přišel na webovou stránku (tzv. referrer), které podstránky webu byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá hlavně k optimalizaci webových stránek a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.
Provozní společností komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Osoba odpovědná za zpracování používá dodatek "_gat._anonymizeIp" pro webovou analýzu prostřednictvím služby Google Analytics. Tímto dodatkem je IP adresa internetového připojení dotčené osoby společností Google zkrácena a anonymizována, pokud jsou naše internetové stránky přístupné z členského státu Evropské unie nebo od jiného signatáře Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na naše webové stránky. Společnost Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek, k sestavování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.
Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotčené osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování a na které byla integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotčené osoby automaticky spuštěn příslušnou komponentou Google Analytics K přenosu dat společnosti Google pro účely online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google znalosti o osobních údajích, jako je IP adresa dotčené osoby, kterou používá mimo jiné k
Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a frekvence návštěv na našich webových stránkách dotčenou osobou. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotčenou osobou, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.
Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v použitém internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž bránilo společnosti Google v tom, aby do systému informačních technologií dotčené osoby vložila soubor cookie. Kromě toho může být soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.
Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním této webové stránky, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google a zabránit tomu. Za tímto účelem musí dotyčná osoba stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nemohou být přenášeny žádné údaje ani informace o návštěvách webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později vymazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí dotyčná osoba přeinstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivovala službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotyčnou osobou nebo jinou osobou, která spadá do její sféry vlivu, existuje možnost doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.
Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Služba Google Analytics je podrobněji vysvětlena pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Deaktivace služby Google Analytics *

* Nezobrazí se žádné potvrzení, že kliknutím na odkaz se skript automaticky spustí.
16. Ustanovení o ochraně údajů při používání a používání Google Remarketing
Osoba odpovědná za zpracování integrovala do této webové stránky služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkce Google AdWords, která umožňuje společnosti zobrazovat reklamy uživatelům internetu, kteří dříve byli na webových stránkách společnosti. Integrace Google Remarketing tedy umožňuje společnosti vytvářet reklamu související s uživateli a následně zobrazovat uživatelům internetu zájmově relevantní reklamy.
Provozní společností pro služby Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Účelem Google Remarketingu je zobrazovat zájmově relevantní reklamu. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo je nechat zobrazit na jiných webových stránkách, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu.
Google Remarketing umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotčené osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Twitter je provozován společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrován prvek Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií příslušné osoby automaticky aktivován příslušným komponentem Twitteru, což způsobí, že se z Twitteru stáhne reprezentace odpovídající komponenty Twitter. Další informace o tlačítkách Twitteru jsou k dispozici na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu obdrží Twitter informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštívila dotyčná osoba.
Účelem integrace komponenty Twitter je
Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu příslušného pobytu na našich webových stránkách. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.
Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v použitém internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž bránilo společnosti Google v tom, aby do systému informačních technologií dotčené osoby vložila soubor cookie. Kromě toho může být soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.
22. Ustanovení o ochraně údajů týkající se uplatňování a používání Xing
Osoba odpovědná za zpracování integrovala komponenty od společnosti Xing na této webové stránce.

Xing je internetová sociální síť, která umožňuje uživatelům připojení ke stávajícím obchodním kontaktům a navazování nových obchodních kontaktů. Jednotliví uživatelé si mohou na Xing vytvořit svůj osobní profil.
Společnosti mohou například vytvářet profily společností nebo zveřejňovat pracovní nabídky na Xing. Xing provozuje XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována komponenta Xing (plugin Xing), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií příslušné osoby automaticky aktivován příslušnou komponentou Xing, což způsobí, že se od společnosti Xing stáhne zobrazení odpovídající komponenty Xing. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena ke společnosti Xing, společnost Xing rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu příslušného pobytu na našich webových stránkách.
Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Xing a přiřazeny k příslušnému účtu Xing dotčené osoby.
Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Xing integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "Sdílet", společnost Xing přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Xing dotčené osoby a uloží tyto osobní údaje.
Společnost Xing vždy obdrží prostřednictvím komponenty Xing informace o tom, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotyčná osoba přihlášena k Xing současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Xing nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby tyto informace byly předány společnosti Xing, může zabránit přenosu tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu Xing.
Nařízení o ochraně údajů zveřejněná společností Xing, která jsou k dispozici na adrese https://www.xing.com/privacy,, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Xing. Společnost Xing také zveřejnila informace o ochraně údajů pro tlačítko sdílení XING na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
23. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání YouTube Osoba odpovědná za zpracování integrovala komponenty z YouTube na tyto webové stránky. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí zveřejňovat videoklipy zdarma a ostatním uživatelům je zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje publikování všech typů videí, a proto jsou prostřednictvím internetového portálu přístupné kompletní filmové a televizní programy, ale také hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.
YouTube provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování a na které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotčené osoby automaticky nahrazen příslušnou komponentou YouTube, která vás vyzve ke stažení zobrazení odpovídající komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštívila.

Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje, vyvoláním podstránky, která obsahuje video YouTube. Tyto informace jsou shromažďovány společnostmi YouTube a Google a přiřazeny k příslušnému účtu YouTube dotčené osoby.
YouTube a Google vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty YouTube, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotyčná osoba přihlášena na YouTube současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na video YouTube nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby tyto informace byly předány YouTube a Google, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu YouTube. Předpisy o ochraně osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google. 24.
Právní základ pro zpracování

Umění.
6 zapálil jsem.
Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných služeb nebo protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 zapálil jsem. b GDPR.
Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případech dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud naše společnost podléhá právní povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro splnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 zapálil jsem.
c GDPR. Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu příslušného pobytu na našich webových stránkách. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.
Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v použitém internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. d GDPR. V konečném důsledku by operace zpracování mohly být založeny na čl.
22. Ustanovení o ochraně údajů týkající se uplatňování a používání Xing
Osoba odpovědná za zpracování integrovala komponenty od společnosti Xing na této webové stránce.

Takové operace zpracování smíme provádět zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je dotyčná osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod 47 odůvodnění věta 2 GDPR).
pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že nepřevažují zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby. Takové operace zpracování smíme provádět zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem.
V tomto ohledu měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je dotyčná osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod 47 odůvodnění věta 2 GDPR).
pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že nepřevažují zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby. Takové operace zpracování smíme provádět zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem.
V tomto ohledu měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je dotyčná osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod 47 odůvodnění věta 2 GDPR). 25. Oprávněné zájmy odpovědné osoby nebo třetí strany na zpracování
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I lit.f GDPR, je naším oprávněným zájmem vedení naší obchodní činnosti ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů. 26.
Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje rutinně vymazány za předpokladu, že již nejsou potřebné k plnění nebo zahájení smlouvy.
27. zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nezbytnost pro uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí Vysvětlujeme vám, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat i ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Pro uzavření smlouvy může být někdy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně musíme zpracovávat.
Například subjekt údajů je povinen nám poskytnout osobní údaje, když s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by smlouva nemohla být s dotčenou osobou uzavřena.
Předtím, než dotyčná osoba poskytne osobní údaje, musí dotčená osoba kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
28.
Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.