Hoppa till innehåll

Varukorg

Din varukorg är tom

Integritet

Tack för ditt intresse för vårt företag. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för ledningen för Raj-Hupp, Pratik Raj. Användningen av Raj-Hupp, Pratik Raj-webbplatsen är i allmänhet möjlig utan att lämna några personliga uppgifter. Om en registrerad vill utnyttja vårt företags specialtjänster via vår webbplats kan det dock bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet samtycke från den berörda personen.
Behandlingen av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad, utförs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Raj -Hupp, Pratik Raj. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras registrerade om sina rättigheter genom denna dataskyddsförklaring.
Som registeransvarig, Raj-Hupp, har Pratik Raj implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan Internetbaserade dataöverföringar generellt ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är det varje berörd person fritt att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel per telefon.

1. Definitioner
Dataskyddsförklaringen från Raj-Hupp, Pratik Raj är baserad på den terminologi som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara den terminologi som används i förväg.
Vi använder följande termer i denna dataskyddsdeklaration:

a) Personuppgifter
Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter "den registrerade"). Som identifierbar anses en fysisk person som direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning av en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera speciella egenskaper som uttrycker de fysiska, fysiologiska, genetisk, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos denna fysiska person kan identifieras.

b)
Påverkade person Berörd person är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den person som ansvarar för behandlingen.

c) Bearbetning
Behandling är varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan serie av processer i samband med personuppgifter såsom insamling, inspelning, organisation, beställning, lagring, anpassning eller ändring, läsning, förfrågning, användning, avslöjande genom överföring, distribution eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.

d) Begränsning av behandlingen
Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.
e) Profilering
Profilering är varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består av att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet för att bedöma aspekter som rör arbetsprestation, ekonomisk situation, Att analysera eller förutsäga hälsan, personliga preferenser , intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller omplacering av denna fysiska person.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt som gör att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Den ansvarige eller personen
ansvarig för behandlingen eller personen ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för denna behandling är specificerade i unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning, kan den ansvarige personen eller de särskilda kriterierna för hans utnämning fastställas i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lagar.

h) Processor
Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariges räkning.

i) Mottagare
Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan komma att ta emot personuppgifter som en del av en specifik utredning enligt unionslagstiftningen eller medlemsländernas lagstiftning anses dock inte vara mottagare.

j) Tredje
part är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ förutom den registrerade, den ansvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under den ansvariges eller registerförarens direkta ansvar.

k) Samtycke
Samtycke är varje frivillig avsiktsförklaring som den registrerade lämnar på ett informerat sätt och otvetydigt i form av en förklaring eller annan otvetydig bekräftande handling med vilken den registrerade anger att de behandlar uppgifterna om dem Jag samtycker till personuppgifter.

2. Namn och adress på personen
ansvarig för bearbetningen i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen är andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser med dataskyddskaraktär:
Raj-Hupp, Pratik Raj
Lång rad 81
Hamburg 20099
Telefon + 4940 328 98 078
E-post: raj@raj-hupp.de

3. Småkakor
Raj-Hupp, Pratik Rajs webbsidor använder cookies. Småkakor är textfiler som arkiveras och sparas på ett datorsystem via en webbläsare.
Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en sträng av tecken genom vilka webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den berörda personens enskilda webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID:t.
Genom att använda cookies kan Raj-Hupp, Pratik Raj ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.
Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras i användarens intresse. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Till exempel behöver användaren av en webbplats som använder cookies inte ange sina åtkomstdata varje gång de besöker webbplatsen, eftersom detta görs av webbplatsen och cookien lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en kundvagn i onlinebutiken. Onlinebutiken använder en cookie för att komma ihåg de varor som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen.
Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in av vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts in raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kanske inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information
Webbplatsen för Raj-Hupp, Pratik Raj samlar in en serie allmänna uppgifter och information varje gång webbplatsen öppnas av en registrerad eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallad referrer), (4) de underwebbplatser som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress),
Vid användning av dessa allmänna uppgifter och information drar Raj-Hupp, Pratik Raj inga slutsatser om den berörda personen. Snarare krävs denna information för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklamen för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra informationsteknologisystem och tekniken på vår webbplats och (4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt av Raj-Hupp, Pratik Raj å ena sidan och i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

5. Registrering på vår hemsida
Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges webbplats genom att lämna personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till den som ansvarar för behandlingen följer av respektive inmatningsmask som används för registreringen. De personuppgifter som den registrerade anger samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av den person som ansvarar för behandlingen och för egna ändamål. Den person som ansvarar för behandlingen kan ordna så att uppgifterna vidarebefordras till ett eller flera personuppgiftsbiträden, till exempel en tillhandahållare av pakettjänster, som också kommer att använda personuppgifterna uteslutande för internt bruk,
Genom att registrera sig på webbplatsen för den person som ansvarar för behandlingen sparas också den IP-adress som tilldelats av Internetleverantören (ISP) till den berörda personen, datum och tid för registreringen. Dessa uppgifter lagras mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och vid behov möjliggöra utredning av brott. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att skydda den person som ansvarar för behandlingen. Dessa uppgifter vidarebefordras i allmänhet inte till tredje part om det inte finns en rättslig skyldighet att vidarebefordra dem eller om de används för straffrättsligt åtal.
Registreringen av den registrerade med frivilligt tillhandahållande av personuppgifter gör det möjligt för den registeransvarige att erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av ärendets natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer har rätt att när som helst ändra de personuppgifter som lämnats vid registreringen eller att få dem helt raderade från databasen för den person som ansvarar för behandlingen.
Den person som ansvarar för behandlingen kommer när som helst att lämna information till varje berörd person på begäran om vilka personuppgifter som lagras om den berörda personen. Dessutom korrigerar eller raderar den person som ansvarar för behandlingen personuppgifter på begäran eller råd från den berörda personen, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringskrav. Ett dataskyddsombud som nämns i denna dataskyddsdeklaration och alla anställda hos den person som ansvarar för behandlingen är tillgängliga för den berörda personen som kontaktpersoner i detta sammanhang.

6. Prenumeration på vårt nyhetsbrev
På webbplatsen för Raj-Hupp, Pratik Raj se, användare ges möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till den som är ansvarig för behandlingen när nyhetsbrevet beställs beror på den inmatningsmask som används för detta ändamål.
Raj-Hupp, Pratik Raj informerar sina kunder och affärspartners med jämna mellanrum genom ett nyhetsbrev om företagets erbjudanden. Vårt företags nyhetsbrev kan i allmänhet endast tas emot av den berörda personen om (1) den berörda personen har en giltig e-postadress och (2) den berörda personen registrerar sig för att få nyhetsbrevet. Av juridiska skäl kommer ett bekräftelsemeddelande att skickas till den e-postadress som anges för första gången av en berörd person för nyhetsbrevet med hjälp av den dubbla opt-in-proceduren. Detta bekräftelsemail används för att kontrollera om ägaren av e-postadressen, som den berörda personen, har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet.
När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi också den IP-adress som tilldelats av Internetleverantören (ISP) för det datorsystem som används av den berörda personen vid registreringen, samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna spåra (eventuellt) missbruk av en registrerad persons e-postadress vid en senare tidpunkt och fungerar därför som ett rättsligt skydd för den person som ansvarar för behandlingen.
De personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en relevant registrering, vilket kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevserbjudandet eller ändringar i de tekniska villkoren. De personuppgifter som samlas in som en del av nyhetsbrevstjänsten kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Den registrerade kan när som helst avbryta prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Samtycket till lagring av personuppgifter som den berörda personen har gett oss för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. Det finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev i syfte att återkalla samtycke. Dessutom finns det möjlighet att avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på webbplatsen för den person som ansvarar för behandlingen eller att informera den person som ansvarar för behandlingen om detta på annat sätt.

7. Spårning av nyhetsbrev
Nyhetsbreven från Raj-Hupp, Pratik Raj innehåller så kallade spårning Pixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilinspelning och loggfilanalys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgången eller misslyckandet med marknadsföringskampanjer online. Med hjälp av den inbäddade spårningspixeln, Raj-Hupp, kan Pratik Raj känna igen om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad och vilka länkar i e-postmeddelandet som anropades av den registrerade.
Sådana personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den person som ansvarar för behandlingen för att optimera utskicket av nyhetsbrevet och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den berörda personens intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Berörda personer har rätt att när som helst återkalla den relevanta separata samtyckesförklaringen som lämnats via förfarandet för dubbel opt-in. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av den person som ansvarar för behandlingen. Raj-Hupp, Pratik Raj tolkar automatiskt ett tillbakadragande från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

8. Kontaktalternativ via webbplatsen
Webbplatsen för Raj-Hupp, Pratik Raj innehåller information som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag och direkt kommunikation med oss, vilket också inkluderar en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den person som ansvarar för behandlingen via e-post eller ett kontaktformulär, sparas de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs frivilligt av en registrerad till den person som ansvarar för behandlingen lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade.

9. Kommentarsfunktion i bloggen på hemsidan
Raj-Hupp, Pratik Raj erbjuder användare möjligheten att lämna individuella kommentarer på enskilda blogginlägg på en blogg som finns på webbplatsen för den person som är ansvarig för behandlingen. En blogg är en portal, vanligtvis allmänt tillgänglig, på en webbplats, där en eller flera personer, kallade bloggare eller webbbloggare, kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginläggen kan vanligtvis kommenteras av tredje part.
Om en berörd person lämnar en kommentar på bloggen som publicerats på denna webbplats lagras och publiceras, förutom de kommentarer som personen lämnat, information om tidpunkten för kommentaren och det användarnamn (pseudonym) som personen i fråga har valt. Dessutom loggas även den IP-adress som tilldelas av den berörda personens internetleverantör (ISP). IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och i det fall den berörda personen kränker tredje parts rättigheter genom att lämna en kommentar eller posta olagligt innehåll. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den personuppgiftsansvariges eget intresse, så att han kunde frikänna sig i händelse av brott mot lagen. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part såvida inte en sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar den person som är ansvarig för behandlingens rättsliga försvar.

10. Prenumeration på kommentarer i bloggen på hemsidan
De Kommentarer som gjordes i bloggen till Raj-Hupp, Pratik Raj kan i allmänhet prenumereras på av tredje part. Det finns i synnerhet möjligheten att en kommentator prenumererar på kommentarerna efter hans kommentar till ett specifikt blogginlägg.
Om en registrerad väljer möjligheten att prenumerera på kommentarer skickar den person som är ansvarig för behandlingen ett automatiskt bekräftelsemail för att använda det dubbla opt-in-förfarandet för att kontrollera om ägaren till den angivna e-postadressen verkligen är ägare av e-postadressen Option har beslutat. Möjligheten att prenumerera på kommentarer kan avslutas när som helst.

11. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter
Den person som är ansvarig för behandling behandlar och lagrar den registrerades personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå lagringssyftet eller om detta föreskrivs av de europeiska direktiven och förordningarna eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som den personuppgiftsansvarige omfattas av har varit föremål för försedd.
Om syftet med lagringen inte längre gäller eller om en lagringstid som föreskrivs av de europeiska direktiven och förordningarna eller annan ansvarig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagbestämmelserna.

12. Rättigheter för Den registrerade
a) Rätt till bekräftelse
Varje registrerad har rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att begära bekräftelse från den person som är ansvarig för behandlingen om huruvida personuppgifter som rör dem behandlas. Om en berörd person vill utöva denna rätt till bekräftelse kan denne när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan anställd hos den person som ansvarar för behandling.

b) Rätt till information
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar, att när som helst få kostnadsfri information om de personuppgifter som lagras om honom och en kopia av denna information från den person som är ansvarig för behandlingen. Dessutom har EU:s direktiv och förordningar bevilja den registrerade Tillgång till följande information:
bearbetningen
syften de kategorier av personuppgifter som behandlas
Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt för mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,
om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet,
förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifterna om dig eller till begränsning av behandlingen av den ansvarige eller en rätt att invända mot denna behandling,
förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung,
förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om person involverade logik samt omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för
registrerade. Vidare har den registrerade rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.
Om en registrerad vill utöva denna rätt till information kan denne när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan anställd hos den person som ansvarar för behandling.

c) Rätt till rättelse
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. Vidare har den registrerade rätt att, med beaktande av ändamålen med behandlingen, begära komplettering av ofullständiga personuppgifter – bland annat genom en kompletterande förklaring.
Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till rättelse kan denne när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

d) Rätt till radering (rätt att bli glömd)
Varje person som berörs av behandling av personuppgifter har rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att kräva att den ansvariga omedelbart raderar personuppgifterna som rör dem, förutsatt att något av följande skäl föreligger och i den mån behandlingen inte sker nödvändig:
Personuppgifterna har samlats in för ändamål eller på annat sätt behandlats för vilka de inte längre är nödvändiga.
Den registrerade återkallar sitt samtycke, på vilket behandlingen grundades i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR eller artikel 9.2 (a) GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med art. 21 Punkt 1 GDPR, och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder i enlighet med art. 21 Punkt 2 GDPR till behandlingen a.
Personuppgifterna behandlades olagligt.
Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller lagstiftningen i de medlemsstater som den ansvarige lyder under.
Personuppgifterna samlades in i samband med de informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med art. 8 Paragraf 1 GDPR.
Om ett av ovanstående skäl gäller och en berörd person vill ha personuppgifter lagrade hos Raj-Hupp, Pratik Raj raderade, kan de när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den person som ansvarar för behandlingen. Dataskyddsombudet för Raj-Hupp, Pratik Raj eller någon annan anställd kommer att se till att begäran om radering följs omedelbart.
Om personuppgifterna har offentliggjorts av Raj-Hupp är Pratik Raj och vårt företag, som ansvarig, skyldiga att radera personuppgifterna i enlighet med Art. 17 § 1 GDPR, Raj-Hupp, Pratik Raj tar hänsyn till tillgängliga åtgärder som är lämpliga för teknik- och implementeringskostnader, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra dataprocessorer som behandlar de publicerade personuppgifterna om att den registrerade har begärt radering av alla länkar till dessa personuppgifter från dessa andra databehandlare eller har begärt kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter, i den mån behandlingen inte är nödvändig. Raj-Hupps dataskyddsombud,

e) Rätt till begränsning av behandling
Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätt, som beviljas av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar, att kräva
Controller till Begränsa behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt: Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet under en tidsperiod som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet.
Behandlingen är olaglig, den berörda personen vägrar att radera personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas.
Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att hävda, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Den berörda personen har lämnat in en invändning mot behandlingen i enlighet med art. 21 Punkt 1 GDPR och det har ännu inte fastställts huruvida den ansvariga personens berättigade skäl väger tyngre än den berörda personens berättigade skäl.
Om ett av ovanstående villkor är uppfyllt och en berörd person vill begära begränsning av personuppgifter som lagras hos Raj-Hupp, Pratik Raj, kan de när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den person som ansvarar för behandlingen. Dataskyddsombudet för Raj-Hupp, Pratik Raj eller någon annan anställd kommer att se till att behandlingen begränsas.

f) Rätt till dataportabilitet
Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att få de personuppgifter som rör dem, som den berörda personen har lämnat till en ansvarig person, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från den person som är ansvarig för vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke enligt art. 6 Paragraf 1 bokstav a GDPR eller art. 9 Paragraf 2 bokstav a DS-GVO eller på ett kontrakt enligt Art. 6 punkt 1 bokstav b DS-GVO och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden,
Dessutom, när de utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 (1) GDPR har den registrerade rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en ansvarig person till en annan, i den mån detta är tekniskt möjligt och om detta inte påverkar andra personers rättigheter och friheter.
För att hävda rätten till dataportabilitet kan den berörda personen när som helst kontakta det dataskyddsombud som utsetts av Raj-Hupp, Pratik Raj eller en annan anställd.

g) Rätt att göra invändningar
Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar, av skäl som härrör från deras speciella situation, när som helst mot behandlingen av personuppgifter som rör dem, som bygger på Art. 6 Paragraf 1 bokstäverna e eller f DS-GVO äger rum, för att lämna in en invändning. Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser.
Raj-Hupp, Pratik Raj behandlar inte längre personuppgifterna i händelse av en invändning, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda , Utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Om Raj-Hupp, Pratik Raj behandlar personuppgifter för att driva direktreklam, har den berörda personen rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot Raj-Hupp, Pratik Raj-behandling för direkt marknadsföring, kommer Raj-Hupp, Pratik Raj inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.
Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som härrör från hans eller hennes speciella situation, invända mot behandlingen av personuppgifter om honom eller henne som utförs av Raj-Hupp, Pratik Raj för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med Art. 89 Punkt . 1 GDPR, att invända, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.
För att utöva rätten att invända kan den berörda personen kontakta dataskyddsombudet för Raj-Hupp, Pratik Raj eller en annan anställd direkt. Den registrerade är också fri att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt till invändning genom automatiserade förfaranden där tekniska specifikationer används.

h) Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering
Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättsliga följder för dem eller på liknande sätt påverkar dem väsentligt, om beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen, eller (2) på grundval av rättsliga bestämmelser i unionen eller i de medlemsstater som den ansvariga personen omfattas av är tillåten och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter samt berättigade intressen, eller (3) sker med den registrerades uttryckliga samtycke.
Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvarige, eller (2) det fattas med den registrerades uttryckliga samtycke, ska Raj-Hupp, Pratik Raj vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och För att skydda den registrerades friheter och berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten att få en person att ingripa från den ansvariga personens sida, att uttrycka sin egen åsikt och att bestrida beslutet.
Om den registrerade vill hävda rättigheter med avseende på automatiserade beslut kan de när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den person som ansvarar för behandlingen.

i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagen
Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.
Om den berörda personen vill hävda sin rätt att återkalla sitt samtycke kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

13. Dataskydd i ansökningar och i ansökningsprocessen
Den person som ansvarar för behandlingen samlar in och behandlar sökandes personuppgifter i syfte att hantera ansökningsprocessen. Behandlingen kan också göras elektroniskt. Detta gäller särskilt om en sökande skickar de relevanta ansökningshandlingarna elektroniskt, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen, till den person som ansvarar för handläggningen. Om den person som ansvarar för behandlingen ingår ett anställningsavtal med en sökande, kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om den person som ansvarar för behandlingen inte ingår ett anställningsavtal med sökanden, Ansökningshandlingarna raderas automatiskt två månader efter delgivningen av beslutet om avslag, förutsatt att raderingen inte strider mot andra legitima intressen hos den person som ansvarar för handläggningen. Ett annat legitimt intresse i denna mening är till exempel en bevisbörda i förfaranden enligt den allmänna lagen om likabehandling (AGG).

14. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Facebook
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerade komponenter från Facebook-företaget på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.
Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online-community som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook gör det bland annat möjligt för användare av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.
Facebooks operativa företag är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en registrerad bor utanför USA eller Kanada är den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats anropas, som drivs av den person som ansvarar för behandlingen och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, aktiveras webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Facebook-komponent orsakar en representation av motsvarande Facebook-komponent som ska laddas ner från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plugin-program finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denna tekniska process får Facebook kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.
Om den berörda personen är inloggad på Facebook samtidigt känner Facebook igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas respektive Facebook-konto för den berörda personen av Facebook. Om den berörda personen aktiverar en av Facebook-knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel "Gilla" -knappen, eller om den berörda personen kommenterar, tilldelar Facebook denna information till den berörda personens personliga Facebook-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.
Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Facebook samtidigt som han besöker vår webbplats; Detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan de ringer upp vår webbplats.
Datariktlinjen publicerad av Facebook, som finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/,, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av Facebook. Det förklarar också vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den berörda personens integritet. Dessutom finns olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att undertrycka dataöverföring till Facebook.

15. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om beteendet hos besökare på webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om den webbplats från vilken en registrerad kom till en webbplats (s.k. referent), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida visades. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.
Det operativa företaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Den som ansvarar för behandlingen använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Genom detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den berörda personens internetanslutning av Google om våra webbsidor nås från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan undertecknare av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera flödet av besökare till vår webbplats. Google använder data och information som erhållits bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.
Google Analytics placerar en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats anropas, som drivs av den person som ansvarar för behandlingen och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, utlöses webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google Analytics-komponent För att överföra data till Google för onlineanalys. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, till exempel den berörda personens IP-adress, som Google bland annat använder för att
Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den berörda personen. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.
Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in av vår webbplats, som redan visats ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den webbläsare som används skulle även hindra Google från att placera en cookie på den berörda personens informationssystem. Dessutom kan en cookie som redan ställts in av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av data som genereras av Google Analytics i samband med användningen av denna webbplats samt behandlingen av dessa uppgifter av Google och för att förhindra detta. För att göra detta måste den berörda personen ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att inga data eller information om besök på webbplatser får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses vara en invändning från Google. Om den registrerades informationsteknologisystem raderas, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle, den berörda personen måste installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den berörda personen eller en annan person som kan hänföras till deras inflytande, finns det möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.
Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer detaljerat under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Inaktivera Google Analytics *

* Ingen bekräftelse visas att klicka på länken automatiskt kommer att köra skriptet.
16. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Remarketing
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat Google Remarketing-tjänster på denna webbplats. Google Remarketing är en funktion av Google AdWords som gör det möjligt för ett företag att visa annonser för Internetanvändare som tidigare har varit på företagets webbplats. Integrationen av Google Remarketing gör det därför möjligt för ett företag att skapa användarrelaterad reklam och följaktligen visa intresserelevanta annonser för Internetanvändaren.
Det operativa företaget för Google Remarketing-tjänsterna är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Syftet med Google Remarketing är att visa intresserelevant annonsering. Google Remarketing gör det möjligt för oss att visa annonser via Googles annonsnätverk eller att få dem att visas på andra webbplatser som är skräddarsydda för internetanvändarnas individuella behov och intressen.
Google Remarketing placerar en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien kan Google känna igen besökare på vår webbplats om de senare besöker webbplatser som också är medlemmar i Googles annonsnätverk. Varje gång en webbplats öppnas där Google Remarketing-tjänsten har integrerats, identifierar den registrerades webbläsare sig automatiskt för Google. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, till exempel IP-adressen eller användarens surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa intresserelevant reklam.
Cookien används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser som den berörda personen besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.
Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in av vår webbplats, som redan visats ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den webbläsare som används skulle även hindra Google från att placera en cookie på den berörda personens informationssystem. Dessutom kan en cookie som redan ställts in av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.
Den registrerade har också möjlighet att invända mot intressebaserad annonsering från Google. För att göra detta måste den berörda personen ringa upp länken www.google.de/settings/ads från var och en av de webbläsare de använder och göra önskade inställningar där.
Mer information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google+
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat Google+-knappen som en komponent på denna webbplats. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online-community som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Google+ gör det möjligt för användare av det sociala nätverket att bland annat skapa privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.
Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats nås, som drivs av den person som ansvarar för behandlingen och på vilken en Google+-knapp har integrerats, uppmanas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google+-knapp att visa motsvarande Google+ Download-knapp från Google. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen. Mer detaljerad information om Google+ finns på https://developers.google.com/+/.
Om den berörda personen är inloggad på Google+ samtidigt känner Google igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Google+-knappen och tilldelas av Google till respektive Google+-konto för den berörda personen.
Om den berörda personen aktiverar en av Google+-knapparna som är integrerade på vår webbplats och därmed gör en rekommendation från Google+ 1, tilldelar Google denna information till den berörda personens personliga Google+ användarkonto och sparar dessa personuppgifter. Google sparar Google +1-rekommendationen från den berörda personen och gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som accepteras av den berörda personen i detta avseende. En Google +1-rekommendation från den berörda personen på denna webbplats kommer därefter att användas tillsammans med andra personuppgifter, till exempel namnet på Google +1-kontot som används av den berörda personen och det foto som lagras i det i andra Google-tjänster, till exempel sökmotorresultaten från Googles sökmotor, den berörda personens Google-konto eller på andra platser, till exempel på webbplatser eller i samband med annonser, som lagras och behandlas. Dessutom kan Google länka besöket på denna webbplats med andra personuppgifter som lagras av Google. Google registrerar också denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera de olika Google-tjänsterna.
Via Google+-knappen får Google alltid information om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Google+ samtidigt som han besöker vår webbplats; Detta sker oavsett om den berörda personen klickar på knappen Google+ eller inte.
Om den berörda personen inte vill att personuppgifter ska överföras till Google kan de förhindra sådan överföring genom att logga ut från sitt Google+-konto innan de ringer upp vår webbplats.
Mer information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Mer information från Google om Google +1-knappen finns på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google AdWords
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en internetannonseringstjänst som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i Googles sökmotorresultat samt i Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att definiera vissa sökord i förväg genom vilka en annons endast visas i Googles sökmotorresultat om användaren öppnar ett sökordsrelevant sökresultat med sökmotorn. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna till ämnesrelaterade webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.
Det operativa företaget för Google AdWords tjänster är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Syftet med Google AdWords är att annonsera vår webbplats genom att visa intresserelevant reklam på webbplatser för tredjepartsföretag och i sökmotorresultaten från Googles sökmotor och genom att visa tredjepartsannonsering på vår webbplats.
Om en berörd person når vår webbplats via en Google-annons lagras en så kallad konverteringscookie på informationsteknologisystemet för den berörda personen av Google. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den berörda personen. Om cookien ännu inte har löpt ut används konverteringscookien för att avgöra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutiksystem, har öppnats på vår webbplats. Konverteringscookien gör det möjligt för både oss och Google att förstå om en berörd person som kom till vår webbplats via en AdWords-annons genererade försäljning, dvs. slutförde eller avbröt ett köp.
Data och information som samlas in genom användning av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att bestämma det totala antalet användare som hänvisades till oss via AdWords-annonser, dvs. för att bestämma framgången eller misslyckandet för respektive AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den berörda personen.
Konverteringscookien används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser som besöks av den berörda personen. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.
Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in av vår webbplats, som redan visats ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den webbläsare som används skulle även hindra Google från att placera en konverteringscookie på den berörda personens informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan ställts in av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.
Den registrerade har också möjlighet att invända mot intressebaserad annonsering från Google. För att göra detta måste den berörda personen ringa upp länken www.google.de/settings/ads från var och en av de webbläsare de använder och göra önskade inställningar där.
Mer information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Instagram
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform och gör det möjligt för användare att dela foton och videor och även att sprida sådan information i andra sociala nätverk.
Det operativa företaget för Instagrams tjänster är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats nås, som drivs av den person som ansvarar för behandlingen och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) har integrerats, ersätts webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Instagram-komponent orsakar en representation av motsvarande komponent som ska laddas ner från Instagram. Som en del av denna tekniska process får Instagram information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.
Om den berörda personen är inloggad på Instagram samtidigt känner Instagram igen vilken specifik undersida den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Instagram-komponenten och tilldelas respektive Instagram-konto för den berörda personen. Om den berörda personen klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats tilldelas de överförda uppgifterna och informationen till den berörda personens personliga Instagram-användarkonto och lagras och behandlas av Instagram.
Instagram får alltid information via Instagram-komponenten om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Instagram samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Instagram kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Instagram-konto innan de besöker vår webbplats.
Mer information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Instagram finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av LinkedIn
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerade komponenter från LinkedIn Corporation på denna webbplats. LinkedIn är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ansluta till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. Mer än 400 miljoner registrerade personer använder LinkedIn i mer än 200 länder. Detta gör LinkedIn till den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatserna i världen.
LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarar för dataskyddsfrågor utanför USA.
Varje gång du besöker vår webbplats, som är utrustad med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), orsakar denna komponent webbläsaren som används av den berörda personen att ladda ner en motsvarande representation av LinkedIn-komponenten. Mer information om LinkedIn-plugin-program finns på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del av denna tekniska process får LinkedIn kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.
Om den berörda personen är inloggad på LinkedIn samtidigt, känner LinkedIn igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av LinkedIn-komponenten och tilldelas respektive LinkedIn-konto för den berörda personen. Om den berörda personen aktiverar en LinkedIn-knapp integrerad på vår webbplats tilldelar LinkedIn denna information till den berörda personens personliga LinkedIn-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.
Via LinkedIn-komponenten får LinkedIn alltid information om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på LinkedIn samtidigt som han besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till LinkedIn kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan de ringer upp vår webbplats.
På https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, erbjuder LinkedIn möjligheten att avsluta prenumerationen på e-postmeddelanden, SMS-meddelanden och riktade annonser, samt hantera annonsinställningar. LinkedIn använder också partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan avvisas på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för LinkedIn finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

21. Dataskyddsbestämmelser för tillämpning och användning av Twitter
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat komponenter från Twitter på denna webbplats. Twitter är en flerspråkig, allmänt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och distribuera så kallade tweets, dvs. korta meddelanden som är begränsade till 140 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive personer som inte är inloggade på Twitter. Tweetsna visas också för respektive användares så kallade följare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Twitter gör det också möjligt att adressera en bred publik via hashtags, länkar eller retweets.
Twitter drivs av Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den person som ansvarar för behandlingen och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knapp) har integrerats, aktiveras webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Twitter-komponent orsakar en representation av motsvarande Twitter-komponent som ska laddas ner från Twitter. Mer information om Twitter-knapparna finns på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del av denna tekniska process får Twitter information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen. Syftet med att integrera Twitter-komponenten är
Om den berörda personen är inloggad på Twitter samtidigt känner Twitter igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Twitter-komponenten och tilldelas respektive Twitter-konto för den berörda personen av Twitter. Om den berörda personen klickar på en av Twitter-knapparna som är integrerade på vår webbplats tilldelas de data och den information som överförs med den till den berörda personens personliga Twitter-användarkonto och lagras och behandlas av Twitter.
Twitter får alltid information via Twitter-komponenten om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Twitter samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Twitter kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan de ringer upp vår webbplats.
De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för Twitter finns på https://twitter.com/privacy?lang=de.

22. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Xing
Den person som ansvarar för bearbetningen har integrerat komponenter från Xing på denna webbplats. Xing är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ansluta till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. De enskilda användarna kan skapa en personlig profil av sig själva på Xing. Företag kan till exempel skapa företagsprofiler eller publicera jobberbjudanden på Xing.
Xing drivs av XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats anropas, som drivs av den person som ansvarar för behandlingen och på vilken en Xing-komponent (Xing-plugin) har integrerats, aktiveras webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Xing-komponent orsakar en representation av motsvarande Xing-komponent som ska laddas ner från Xing. Mer information om Xing-plugin-programmen finns på https://dev.xing.com/plugins. Som en del av denna tekniska process får Xing kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.
Om den berörda personen är inloggad på Xing samtidigt, känner Xing igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Xing-komponenten och tilldelas respektive Xing-konto för den berörda personen av Xing. Om den berörda personen aktiverar en av Xing-knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel "Dela" -knappen, tilldelar Xing denna information till den berörda personens personliga Xing-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.
Xing får alltid information via Xing-komponenten om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Xing samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Xing-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Xing kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Xing-konto innan de ringer upp vår webbplats.
Dataskyddsbestämmelserna publicerade av Xing, som finns tillgängliga på https://www.xing.com/privacy,, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av Xing. Xing har också publicerat dataskyddsinformation för XING-delningsknappen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

23. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av YouTube
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en internetvideoportal som gör det möjligt för videoutgivare att lägga upp videoklipp gratis och andra användare att se, betygsätta och kommentera dem gratis. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, varför kompletta film- och tv-program, men även musikvideor, trailers eller videor gjorda av användarna själva kan nås via internetportalen.
YouTube drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den person som ansvarar för behandlingen och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, ersätts webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive YouTube-komponent uppmanar dig att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del av denna tekniska process får YouTube och Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.
Om den berörda personen är inloggad på YouTube samtidigt känner YouTube igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker genom att ringa upp en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive YouTube-konto för den berörda personen.
YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på YouTube samtidigt som han besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan de ringer upp vår webbplats.
De dataskyddsbestämmelser som publiceras av YouTube, som finns tillgängliga på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

24. Rättslig grund för behandling
Artikel 6, led a en GDPR tjänar vårt företag som rättslig grund för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet med behandlingsoperationer som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster eller ersättning, baseras behandlingen på Art. 6 Jag tände. b GDPR. Detsamma gäller för sådan behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalet, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att uppfylla skatteförpliktelser, baseras behandlingen på Art. 6 Jag tände. c GDPR. I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller en annan fysisk person. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare på vårt företag skadades och hans namn, ålder, sjukförsäkringsdata eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på Art. 6 Jag tände. d GDPR. I slutändan kan behandlingen baseras på art. 6 Jag tände. f GDPR. Behandling som inte omfattas av någon av de ovannämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råder. Vi är särskilt tillåtna att utföra sådana behandlingsoperationer eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas föreligga om den berörda personen är kund hos den ansvariga personen (skäl 47.2 GDPR). om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råder. Vi är särskilt tillåtna att utföra sådana behandlingsoperationer eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas föreligga om den berörda personen är kund hos den ansvariga personen (skäl 47.2 GDPR). om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råder. Vi är särskilt tillåtna att utföra sådana behandlingsoperationer eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas föreligga om den berörda personen är kund hos den ansvariga personen (skäl 47.2 GDPR).

25. Berättigade intressen i behandlingen som utförs av den ansvariga personen eller en tredje part
Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit.f GDPR, är vårt legitima intresse att bedriva vår affärsverksamhet till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare.

26. Varaktighet för vilken personuppgifterna lagras
Kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringsperiod. Efter att perioden har löpt ut raderas de relevanta uppgifterna rutinmässigt, förutsatt att de inte längre behövs för att uppfylla eller initiera ett kontrakt.

27. Lagstadgade eller avtalsenliga bestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för ingående av avtalet; Den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; Möjliga konsekvenser av utebliven försörjning
Vi förklarar för dig att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan följa av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). För att ingå ett avtal kan det ibland vara nödvändigt för en registrerad att förse oss med personuppgifter som vi därefter måste behandla. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter skulle innebära att avtalet inte kunde ingås med den berörda personen. Innan den berörda personen lämnar personuppgifter måste den berörda personen kontakta vårt dataskyddsombud.

28. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande
Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.