Prejsť na obsah

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny

súkromie

Ďakujeme za Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má obzvlášť vysokú prioritu pre riadenie spoločnosti Raj-Hupp, Pratik Raj. Používanie webových stránok Raj-Hupp, Pratik Raj je vo všeobecnosti možné bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Ak však dotknutá osoba chce využívať špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť potrebné spracúvať osobné údaje. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje právny základ pre takéto spracúvanie, spravidla získavame súhlas dotknutej osoby.
Spracovanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s predpismi o ochrane údajov špecifickými pre danú krajinu platnými pre Raj-Hupp, Pratik Raj. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by naša spoločnosť chcela informovať verejnosť o druhu, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované o svojich právach prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov.
Pratik Raj ako prevádzkovateľ, Raj-Hupp, zaviedol množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov však môžu mať vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, takže absolútnu ochranu nemožno zaručiť. Z tohto dôvodu nám každá dotknutá osoba môže poskytnúť osobné údaje alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky.

1. Definície
Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Raj-Hupp, Pratik Raj je založené na terminológii, ktorú používa európsky zákonodarca pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme vopred vysvetliť použitú terminológiu.
V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame nasledujúce pojmy:

a) Osobné údaje
Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba"). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ktorú možno priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom pridelenia identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viac osobitných znakov, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby, identifikovať.

b)
Dotknutá osoba osoba Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva osoba zodpovedná za spracovanie.

c) Spracúvanie
Spracovanie je akýkoľvek proces vykonávaný s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov alebo akejkoľvek takejto série procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, objednávanie, uchovávanie, prispôsobenie alebo zmena, čítanie, vyhľadávanie, používanie, zverejnenie prenosom, distribúciou alebo akoukoľvek inou formou poskytnutia, porovnania alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

d) Obmedzenie spracúvania
Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracúvanie.
e) Profilovanie
Profilovanie je akýkoľvek typ automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na posúdenie aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, analýzy alebo predpovedania zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo premiestnenia tejto fyzickej osoby.

f) Pseudonymizácia
Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov spôsobom, pri ktorom osobné údaje už nemožno priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, za predpokladu, že tieto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktorými sa zabezpečí, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Zodpovedná osoba alebo osoba
Zodpovedný za spracúvanie alebo osoba zodpovedná za spracúvanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členských štátov, možno určiť zodpovednú osobu alebo konkrétne kritériá na jej vymenovanie v súlade s právom Únie alebo právom členských štátov.

h) Procesor
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

i) Príjemca
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorému sa poskytujú osobné údaje bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu získať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania podľa práva Únie alebo práva členských štátov, sa však nepovažujú za príjemcov.

j) tretí
strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný subjekt okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, sprostredkovateľa a osôb, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje na priamu zodpovednosť zodpovednej osoby alebo sprostredkovateľa.

k) Súhlas
Súhlas je akékoľvek dobrovoľné vyhlásenie o úmysle dané dotknutou osobou informovaným spôsobom a jednoznačne vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba uvedie, že spracúva údaje, ktoré sa jej týkajú; Súhlasím s osobnými údajmi.

2. Meno a adresa osoby
zodpovedný za spracovanie v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných právnych predpisov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení s charakterom ochrany údajov je:
Raj-Hupp, Pratik Raj
Dlhý riadok 81
20099 Hamburg
Tel. + 4940 328 98 078
Pošta: raj@raj-hupp.de

3. Súbory cookie
Internetové stránky Raj-Hupp, Pratik Raj používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú a ukladajú do počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača.
Mnohé webové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvané ID súboru cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť webové stránky a servery priradené konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač je možné rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie.
Prostredníctvom používania súborov cookie môže Raj-Hupp, Pratik Raj poskytnúť používateľom tejto webovej stránky užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.
Pomocou súboru cookie je možné optimalizovať informácie a ponuky na našich webových stránkach v záujme používateľa. Ako už bolo spomenuté, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí pri každej návšteve webovej stránky znova zadávať svoje prístupové údaje, pretože sa to deje prostredníctvom webovej stránky a súboru cookie uloženého v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod používa súbor cookie na zapamätanie položiek, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.
Dotknutá osoba môže nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením používaného internetového prehliadača a tým trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky plne použiteľné.

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií
Webová stránka Raj-Hupp, Pratik Raj zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď je webová stránka prístupná dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. (1) použité typy prehliadačov a verzie, (2) operačný systém používaný pristupujúcim systémom, (3) webová stránka, z ktorej sa pristupujúci systém dostane na našu webovú stránku (tzv. sprostredkovateľ), (4) podstránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom prístupového systému na našej webovej stránke, môžu byť kontrolované, (5) dátum a čas prístupu na webovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa),
Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií Raj-Hupp, Pratik Raj nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) správne doručenie obsahu našej webovej stránky, (2) optimalizáciu obsahu našej webovej stránky a jej reklamy, (3) zabezpečenie dlhodobej funkčnosti našich systémov informačných technológií a technológie našej webovej stránky a (4) poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zhromaždené údaje a informácie sú preto štatisticky vyhodnocované spoločnosťou Raj-Hupp, Pratik Raj na jednej strane a s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, , aby sa v konečnom dôsledku zabezpečila optimálna úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Anonymné údaje v protokolových súboroch servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Registrácia na našej webovej stránke
Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke prevádzkovateľa poskytnutím osobných údajov. To, ktoré osobné údaje sa prenášajú osobe zodpovednej za spracovanie, vyplýva z príslušnej vstupnej masky, ktorá sa používa na registráciu. Osobné údaje zadané dotknutou osobou sa zhromažďujú a uchovávajú výlučne na interné použitie osobou zodpovednou za spracovanie a na vlastné účely. Osoba zodpovedná za spracovanie môže zabezpečiť, aby boli údaje odovzdané jednému alebo viacerým spracovateľom, napríklad poskytovateľovi balíkových služieb, ktorý bude tiež používať osobné údaje výlučne na interné použitie,
Registráciou na webovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie sa uloží aj IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) dotknutej osobe, dátum a čas registrácie. Tieto údaje sa ukladajú na pozadí, že je to jediný spôsob, ako zabrániť zneužitiu našich služieb a v prípade potreby umožniť vyšetrovanie trestných činov. V tejto súvislosti je uchovávanie týchto údajov nevyhnutné na ochranu osoby zodpovednej za spracovanie. Tieto údaje sa vo všeobecnosti neposkytujú tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť ich poskytnúť ďalej alebo sa nepoužívajú na trestné stíhanie.
Registrácia dotknutej osoby pri dobrovoľnom poskytnutí osobných údajov umožňuje prevádzkovateľovi ponúkať dotknutej osobe obsah alebo služby, ktoré môžu byť vzhľadom na povahu veci ponúkané len registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich úplne vymazať z databázy osoby zodpovednej za spracovanie.
Osoba zodpovedná za spracovanie poskytne každej dotknutej osobe kedykoľvek na požiadanie informácie o tom, ktoré osobné údaje o dotknutej osobe sa uchovávajú. Okrem toho osoba zodpovedná za spracúvanie opraví alebo vymaže osobné údaje na žiadosť alebo radu dotknutej osoby za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie. Zodpovedná osoba uvedená v tomto vyhlásení o ochrane údajov a všetci zamestnanci osoby zodpovednej za spracovanie sú v tejto súvislosti dotknutej osobe k dispozícii ako kontaktné osoby.

6. Prihlásenie na odber noviniek
Na webových stránkach spoločnosti Raj-Hupp, Pratik Raj se majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber bulletinu našej spoločnosti. To, ktoré osobné údaje sa prenášajú osobe zodpovednej za spracovanie pri objednávke bulletinu, vyplýva zo vstupnej masky použitej na tento účel.
Raj-Hupp, Pratik Raj informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov v pravidelných intervaloch prostredníctvom newslettera o ponukách spoločnosti. Informačný bulletin našej spoločnosti môže dotknutá osoba vo všeobecnosti dostávať iba vtedy, ak (1) dotknutá osoba má platnú e-mailovú adresu a (2) dotknutá osoba sa zaregistruje na odber informačného bulletinu. Z právnych dôvodov bude zaslaný potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba prvýkrát zadala pri odosielaní bulletinu postupom dvojitého prihlásenia. Tento potvrdzovací e-mail sa používa na kontrolu, či vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba autorizoval prijímanie bulletinu.
Pri registrácii na odber bulletinu ukladáme aj IP adresu pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP) počítačového systému používaného príslušnou osobou v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné na to, aby bolo možné neskôr vysledovať (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a preto slúži ako právna záruka pre osobu zodpovednú za spracovanie.
Osobné údaje zhromaždené pri registrácii na odber bulletinu sa použijú iba na zasielanie nášho informačného bulletinu. Okrem toho by odberatelia bulletinu mohli byť informovaní e-mailom, ak je to potrebné na prevádzku služby informačného bulletinu alebo príslušnú registráciu, ako by to mohlo byť v prípade zmien ponuky bulletinu alebo zmien technických podmienok. Osobné údaje zhromaždené v rámci služby informačného bulletinu nebudú poskytnuté tretím stranám. Dotknutá osoba môže kedykoľvek zrušiť odber nášho bulletinu. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba udelila na zasielanie newslettera, je možné kedykoľvek odvolať. V každom bulletine je zodpovedajúci odkaz na účely odvolania súhlasu. Ďalej existuje možnosť odhlásiť sa z odberu newslettera priamo na webovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie alebo o tom informovať osobu zodpovednú za spracovanie iným spôsobom.

7. Sledovanie bulletinov
Informačné bulletiny od Raj-Hupp, Pratik Raj obsahujú takzvané sledovanie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do e-mailov, ktoré sa odosielajú vo formáte HTML, aby umožnili zaznamenávanie súborov denníka a analýzu súborov denníka. To umožňuje vykonať štatistické vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Pomocou vloženého sledovacieho pixelu Raj-Hupp dokáže Pratik Raj rozpoznať, či a kedy dotknutá osoba otvorila e-mail a ktoré odkazy v e-maile dotknutá osoba vyvolala.
Takéto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom sledovacích pixelov obsiahnutých v bulletinoch ukladá a vyhodnocuje osoba zodpovedná za spracovanie s cieľom optimalizovať zasielanie informačného bulletinu a lepšie prispôsobiť obsah budúcich bulletinov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Dotknuté osoby sú oprávnené kedykoľvek odvolať príslušné samostatné vyhlásenie o súhlase poskytnuté prostredníctvom postupu dvojitého prihlásenia. Po odvolaní budú tieto osobné údaje vymazané osobou zodpovednou za spracovanie. Raj-Hupp, Pratik Raj automaticky interpretuje odstúpenie od prijatia bulletinu ako zrušenie.

8. Možnosti kontaktovania prostredníctvom webovej stránky
Webová stránka Raj-Hupp, Pratik Raj obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou a priamu komunikáciu s nami, čo zahŕňa aj všeobecnú adresu pre tzv. elektronickú poštu (e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba kontaktuje osobu zodpovednú za spracovanie prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba odoslala, sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne odovzdala osobe zodpovednej za spracúvanie, sa uchovávajú na účely spracúvania alebo kontaktovania dotknutej osoby.

9. Funkcia komentára v blogu na webovej stránke
Raj-Hupp, Pratik Raj ponúka používateľom možnosť zanechať individuálne komentáre k jednotlivým blogovým príspevkom na blogu umiestnenom na webovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie. Blog je portál, zvyčajne verejne prístupný, na webovej stránke, v ktorom jeden alebo viac ľudí, nazývaných blogeri alebo weboví blogeri, môžu uverejňovať články alebo zapisovať myšlienky do takzvaných blogových príspevkov. Blogové príspevky môžu zvyčajne komentovať tretie strany.
Ak dotknutá osoba zanechá komentár na blogu uverejnenom na tejto webovej stránke, okrem komentárov zanechaných dotknutou osobou sa uložia a uverejnia aj informácie o čase zadania komentára a používateľského mena (pseudonymu), ktoré si príslušná osoba zvolila. Okrem toho sa zaznamenáva aj IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) príslušnej osoby. IP adresa sa ukladá z bezpečnostných dôvodov a v prípade, že dotknutá osoba poruší práva tretích strán odoslaním komentára alebo uverejní nezákonný obsah. Uchovávanie týchto osobných údajov je preto vo vlastnom záujme osoby zodpovednej za spracovanie, , aby sa v prípade porušenia zákona mohla zbaviť viny. Tieto zhromaždené osobné údaje nebudú odovzdané tretím stranám, pokiaľ takýto prenos nie je vyžadovaný zákonom alebo neslúži na právnu obhajobu osoby zodpovednej za spracovanie.

10. Prihlásenie na odber komentárov v blogu na webovej lokalite
komentáre uvedené v blogu Raj-Hupp, Pratik Raj môžu vo všeobecnosti prihlásiť tretie strany. Existuje najmä možnosť, že komentátor sa prihlási na odber komentárov po jeho komentári ku konkrétnemu blogovému príspevku.
Ak sa dotknutá osoba rozhodne pre možnosť prihlásiť sa na odber pripomienok, osoba zodpovedná za spracovanie pošle automatický potvrdzujúci e-mail, aby mohla použiť postup dvojitého prihlásenia na kontrolu, či vlastník poskytnutej e-mailovej adresy je skutočne vlastníkom e-mailovej adresy, o ktorej sa spoločnosť Option rozhodla. Možnosť prihlásiť sa na odber komentárov môže byť kedykoľvek ukončená.

11. Rutinné mazanie a blokovanie osobných údajov
Osoba zodpovedná za spracúvanie spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania, alebo ak to ustanovujú európske smernice a nariadenia alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha.
Ak pominie účel uchovávania alebo ak uplynie doba uchovávania predpísaná európskymi smernicami a nariadeniami alebo iným zodpovedným zákonodarcom, osobné údaje budú rutinne blokované alebo vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami.

12. Práva dotknutej osoby
a) Právo na potvrdenie
Každá dotknutá osoba má európskym zákonodarcom udeleným smernicami a nariadeniami právo požadovať od osoby zodpovednej za spracovanie potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak chce dotknutá osoba uplatniť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

b) Právo na informácie
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo, udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení, kedykoľvek získať bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o nej uložené, a kópiu týchto informácií od osoby zodpovednej za spracovanie. Okrem toho európske smernice a nariadenia poskytujú dotknutej osobe prístup k týmto informáciám:
Spracovanie
Účely: kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
ak je to možné, plánovaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby,
existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu,
existencia práva odvolať sa na dozorný orgán
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov,
existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o osobe zapojenej logike, ako aj rozsah a zamýšľané účinky takéhoto spracovania na
dotknutá osoba. Okrem toho má dotknutá osoba právo na informácie o tom, či boli osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V takom prípade má dotknutá osoba tiež právo získať informácie o primeraných zárukách v súvislosti s prenosom.
Ak chce dotknutá osoba uplatniť toto právo na informácie, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

c) Právo na opravu
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má európskym zákonodarcom smerníc a nariadení právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Okrem toho má dotknutá osoba právo, berúc do úvahy účely spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.
Ak chce dotknutá osoba uplatniť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má európskym zákonodarcom udelené právom smerníc a nariadení požadovať, aby zodpovedná osoba okamžite vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že je splnený jeden z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ spracovanie nie je potrebné:
Osobné údaje boli zhromaždené na účely alebo inak spracované, na ktoré už nie sú potrebné.
Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na základe ktorého bolo spracúvanie založené v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie.
Dotknutá osoba namieta spracúvanie v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta podľa čl. 21 Odsek 2 GDPR o spracúvaní a.
Osobné údaje boli spracované nezákonne.
Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorým zodpovedná osoba podlieha.
Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s čl. 8 pre. 1 GDPR.
Ak platí jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá, aby boli osobné údaje uložené v spoločnosti Raj-Hupp, Pratik Raj vymazané, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho zodpovedného pracovníka alebo iného zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie. Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Raj-Hupp, Pratik Raj alebo iný zamestnanec zabezpečí okamžité vybavenie žiadosti o vymazanie.
Ak boli osobné údaje zverejnené spoločnosťou Raj-Hupp, Pratik Raj a naša spoločnosť ako zodpovedná osoba je povinná osobné údaje vymazať v súlade s čl. 17 § 1 GDPR, Raj-Hupp, Pratik Raj zohľadňuje dostupné opatrenia primerané technológiám a nákladom na implementáciu, vrátane technických opatrení, aby informoval ostatných spracovateľov údajov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje od týchto ďalších spracovateľov údajov alebo požiadala o kópie alebo replikácie týchto osobných údajov, pokiaľ spracovanie nie je potrebné. Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Raj-Hupp,

e) Právo na obmedzenie spracúvania
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo, udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení, požadovať
prevádzkovateľ do obmedziť spracúvanie, ak je splnená jedna z týchto podmienok: Dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov počas obdobia, ktoré umožňuje zodpovednej osobe skontrolovať správnosť osobných údajov.
Spracúvanie je protiprávne, dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie používania osobných údajov.
Zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 § 1 nariadenia GDPR a doposiaľ nebolo určené, či oprávnené dôvody na strane zodpovednej osoby prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba by chcela požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených v spoločnosti Raj-Hupp, Pratik Raj, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho zodpovedného pracovníka alebo iného zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie. Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Raj-Hupp, Pratik Raj alebo iný zamestnanec zabezpečí obmedzenie spracovania.

f) Právo na prenosnosť údajov
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má európskym zákonodarcom smerníc a nariadení právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré dotknutá osoba poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo odovzdať tieto údaje inej zodpovednej osobe bez prekážok zo strany zodpovednej osoby, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6 pre. 1 písmeno a GDPR alebo čl. 9 Ods. 2 písm. a) DS-GVO alebo na zmluve podľa čl. 6 pre. 1 písmeno b DS-GVO a spracovanie sa vykonáva automatizovanými postupmi,
Okrem toho pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s čl. 20 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov priamo od jednej zodpovednej osoby k druhej, pokiaľ je to technicky možné a ak to nemá vplyv na práva a slobody iných osôb.
Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu určenú spoločnosťou Raj-Hupp, Pratik Raj alebo iným zamestnancom.

g) Právo namietať
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej konkrétnej situácie, kedykoľvek proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je založené na čl. 6 pre. 1 písmeno e alebo f DS-GVO sa uskutoční na podanie námietky. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.
Spoločnosť Raj-Hupp, Pratik Raj už nespracúva osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie slúži na uplatnenie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak Raj-Hupp, Pratik Raj spracúva osobné údaje za účelom prevádzkovania priamej pošty, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu Raj-Hupp, Pratik Raj na účely priameho marketingu, Raj-Hupp, Pratik Raj už nebude spracúvať osobné údaje na tieto účely.
Okrem toho má dotknutá osoba právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej konkrétnej situácie, namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré vykonáva spoločnosť Raj-Hupp, Pratik Raj na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s čl. 89 Pre . 1 GDPR, namietať, pokiaľ takéto spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.
Ak chcete uplatniť právo namietať, dotknutá osoba sa môže priamo obrátiť na zodpovednú osobu spoločnosti Raj-Hupp, Pratik Raj alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba má tiež možnosť v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES uplatniť svoje právo namietať prostredníctvom automatizovaných postupov, v ktorých sa používajú technické špecifikácie.

h) Automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má európskym zákonodarcom priznané smernicami a nariadeniami právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní - vrátane profilovania - ktoré má na ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje, ak rozhodnutie (1) nie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou, alebo (2) na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým zodpovedná osoba podlieha, je prípustná a tieto právne ustanovenia obsahujú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) sa uskutočňuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby.
Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou, alebo (2) je prijaté s výslovným súhlasom dotknutej osoby, Raj-Hupp, Pratik Raj prijme vhodné opatrenia na ochranu práv a Na ochranu slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane aspoň práva na intervenciu zo strany zodpovednej osoby, na vyjadrenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.
Ak chce dotknutá osoba uplatniť práva v súvislosti s automatizovanými rozhodnutiami, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

i) Právo odvolať súhlas podľa zákona o ochrane údajov
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má európskym zákonodarcom smerníc a nariadení právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ak chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

13. Ochrana údajov v aplikáciách a v procese podávania žiadostí
Osoba zodpovedná za spracovanie zhromažďuje a spracúva osobné údaje uchádzačov na účely vybavenia procesu uchádzania sa o zamestnanie. Spracovanie je možné vykonať aj elektronicky. Platí to najmä v prípade, ak žiadateľ zasiela príslušné dokumenty žiadosti elektronicky, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára na webovom sídle, osobe zodpovednej za spracovanie. Ak osoba zodpovedná za spracovanie uzavrie s uchádzačom pracovnú zmluvu, prenesené údaje sa uložia na účely spracovania pracovného pomeru v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak osoba zodpovedná za spracovanie neuzatvorí so žiadateľom pracovnú zmluvu, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú dva mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí za predpokladu, že vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi inými oprávnenými záujmami osoby zodpovednej za spracovanie. Ďalším oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaniach podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

14. Ustanovenia o ochrane údajov pri uplatňovaní a používaní Facebooku
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na tejto webovej stránke komponenty spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť.
Sociálna sieť je spoločenské miesto na stretávanie prevádzkované na internete, online komunita, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom navzájom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Facebook okrem iného umožňuje používateľom sociálnej siete vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a sieť prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.
Prevádzkovou spoločnosťou Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak dotknutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko.
Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej bol integrovaný komponent Facebooku (doplnok Facebook), príslušný komponent Facebooku automaticky aktivuje internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Úplný prehľad všetkých doplnkov Facebooku nájdete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohto technického procesu Facebook získava informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje.
Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Facebooku, Facebook rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštevuje pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie zhromažďuje komponent Facebook a priraďuje ich k príslušnému účtu dotknutej osoby na Facebooku. Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Facebook integrovaných na našej webovej stránke, napríklad tlačidlo "Páči sa mi to", alebo ak dotknutá osoba urobí komentár, Facebook priradí túto informáciu k osobnému používateľskému účtu Facebooku dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží.
Facebook vždy dostane informáciu prostredníctvom komponentu Facebook, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Facebook súčasne s prístupom na našu webovú stránku; uskutočňuje sa bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na prvok Facebook alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na Facebook, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku pred vyvolaním našej webovej stránky.
Usmernenie o údajoch vydané spoločnosťou Facebook, ktoré je k dispozícii na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/,, poskytuje informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Facebook. Vysvetľuje tiež, aké možnosti nastavenia ponúka Facebook na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačiť prenos údajov na Facebook. Takéto aplikácie môže dotknutá osoba použiť na potlačenie prenosu údajov na Facebook.

15. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na tejto webovej stránke komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba webovej analýzy. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov internetových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webovej stránke, z ktorej dotknutá osoba prišla na webovú stránku (tzv. sprostredkovateľ), ktoré podstránky webovej stránky boli navštívené alebo ako často a ako dlho bola podstránka zobrazená. Webová analýza sa používa hlavne na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a výnosov internetovej reklamy.
Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Osoba zodpovedná za spracovanie používa dodatok "_gat._anonymizeIp" na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics. Týmto doplnením spoločnosť Google skracuje a anonymizuje IP adresu internetového pripojenia dotknutej osoby, ak sú naše internetové stránky prístupné z členského štátu Európskej únie alebo od iného signatára Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať tok návštevníkov našej webovej stránky. Spoločnosť Google používa získané údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, na zostavenie online správ, ktoré pre nás zobrazujú aktivity na našich webových stránkach, a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky.
Google Analytics umiestni súbor cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie je spoločnosti Google umožnené analyzovať používanie našej webovej stránky. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej bol integrovaný komponent služby Google Analytics, príslušný komponent služby Google Analytics automaticky spustí internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby Na prenos údajov spoločnosti Google na účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava poznatky o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré spoločnosť Google používa okrem iného na
Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, ako je čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvencia návštev našej webovej stránky dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, tieto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia používaného príslušnou osobou, sa prenášajú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zhromaždené počas technického procesu odovzdať tretím stranám.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo uvedené vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia v používanom internetovom prehliadači a tým trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo tomu, aby Google nastavil súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho je možné súbor cookie, ktorý už nastavila služba Google Analytics, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať proti zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Analytics v súvislosti s používaním tejto webovej stránky, ako aj proti spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google a zabrániť tomu. Na tento účel si dotknutá osoba musí stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics sa nesmú prenášať žiadne údaje ani informácie o návštevách webových stránok. Inštalácia doplnku prehliadača je spoločnosťou Google považovaná za námietku. Ak sa informačno-technologický systém dotknutej osoby neskôr vymaže, naformátuje alebo preinštaluje, musí dotknutá osoba na deaktiváciu služby Google Analytics znova nainštalovať doplnok prehliadača. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo deaktivovaný príslušnou osobou alebo inou osobou, ktorú možno pripísať jej sfére vplyvu, existuje možnosť preinštalovať alebo znova aktivovať doplnok prehliadača.
Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobnejšie vysvetlený na tomto odkaze https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Deaktivácia služby Google Analytics *

* Nezobrazí sa žiadne potvrdenie, že kliknutím na odkaz sa automaticky spustí skript.
16. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania remarketingu Google
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na tejto webovej stránke služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkcia Google AdWords, ktorá umožňuje spoločnosti zobrazovať reklamy používateľom internetu, ktorí boli predtým na webových stránkach spoločnosti. Integrácia Google Remarketing teda umožňuje spoločnosti vytvárať reklamu súvisiacu s používateľmi a následne zobrazovať používateľovi internetu reklamy relevantné pre ich záujem.
Prevádzkovateľom služieb Google Remarketing je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Účelom remarketingu Google je zobrazovať reklamu relevantnú pre záujmy. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovať reklamy prostredníctvom reklamnej siete Google alebo ich zobrazovať na iných webových stránkach, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.
Google Remarketing umiestni cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie dokáže spoločnosť Google rozpoznať návštevníkov našej webovej stránky, ak následne navštívia webové stránky, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Pri každom prístupe na webovú stránku, na ktorej bola integrovaná služba Google Remarketing, sa internetový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava vedomosti o osobných údajoch, ako je IP adresa alebo správanie používateľa pri surfovaní, ktoré spoločnosť Google okrem iného používa na zobrazovanie reklamy relevantnej pre záujmy.
Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, ako sú webové stránky navštívené príslušnou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia používaného príslušnou osobou, sa prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zhromaždené počas technického procesu odovzdať tretím stranám.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo uvedené vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia v používanom internetovom prehliadači a tým trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo tomu, aby Google nastavil súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho je možné súbor cookie, ktorý už nastavila služba Google Analytics, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Dotknutá osoba má tiež možnosť namietať proti reklame založenej na záujmoch spoločnosťou Google. Na tento účel musí dotknutá osoba vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať tam požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Google+
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala tlačidlo Google+ ako súčasť tejto webovej stránky. Google+ je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je spoločenské miesto na stretávanie prevádzkované na internete, online komunita, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom navzájom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Google+ umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a sieť prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.
Google+ prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Pri každom prístupe na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej je integrované tlačidlo Google+, sa príslušným tlačidlom Google+ automaticky vyzve internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby, aby sa zobrazilo príslušné tlačidlo sťahovania Google+ od spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje. Podrobnejšie informácie o službe Google+ sú k dispozícii na adrese https://developers.google.com/+/.
Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do Google+, spoločnosť Google rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie sa zhromažďujú pomocou tlačidla Google+ a spoločnosť Google ich priraďuje k príslušnému účtu Google+ príslušnej osoby.
Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Google+ integrovaných na našej webovej stránke a tým odporučí Google+ 1, spoločnosť Google priradí túto informáciu k osobnému používateľskému účtu Google+ dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží. Spoločnosť Google uloží odporúčanie Google +1 dotknutej osoby a sprístupní ho verejnosti v súlade s podmienkami, ktoré dotknutá osoba v tejto súvislosti prijala. Odporúčanie Google +1 dotknutej osoby na tejto webovej stránke bude následne použité spolu s ďalšími osobnými údajmi, ako je názov účtu Google +1 používaný dotknutou osobou a fotografia v ňom uložená v iných službách Google, napríklad výsledky vyhľadávača vyhľadávača Google, uložený a spracovaný účet Google dotknutej osoby alebo na iných miestach, napríklad na webových stránkach alebo v súvislosti s reklamami. Okrem toho môže spoločnosť Google prepojiť návštevu tejto webovej stránky s inými osobnými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Spoločnosť Google zaznamenáva tieto osobné údaje aj na účely zlepšenia alebo optimalizácie rôznych služieb Google.
Prostredníctvom tlačidla Google+ spoločnosť Google vždy dostane informáciu, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená do Google+ súčasne s prístupom na našu webovú stránku; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na tlačidlo Google+ alebo nie.
Ak si dotknutá osoba neželá prenos osobných údajov spoločnosti Google, môže takémuto prenosu zabrániť tak, že sa pred vyvolaním našej webovej stránky odhlási zo svojho účtu Google+.
Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ďalšie informácie od spoločnosti Google o tlačidle Google +1 nájdete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google AdWords
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala Google AdWords na tejto webovej stránke. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávačov Google, ako aj do reklamnej siete Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať určité kľúčové slová, prostredníctvom ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávača spoločnosti Google iba vtedy, ak používateľ vyvolá vo vyhľadávači výsledok vyhľadávania relevantný pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na tematické webové stránky pomocou automatického algoritmu a s prihliadnutím na predtým definované kľúčové slová.
Prevádzkovateľom služieb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Účelom služby Google AdWords je propagovať našu webovú stránku zobrazovaním reklamy relevantnej pre záujmy na webových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávača Google a zobrazovaním reklamy tretích strán na našej webovej stránke.
Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, v systéme informačných technológií dotknutej osoby spoločnosťou Google sa uloží takzvaný konverzný súbor cookie. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stráca platnosť po tridsiatich dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu dotknutej osoby. Ak platnosť súboru cookie ešte nevypršala, konverzný súbor cookie sa používa na zistenie, či boli na našej webovej stránke prístupné určité podstránky, napríklad nákupný košík zo systému internetového obchodu. Konverzný súbor cookie umožňuje nám aj spoločnosti Google pochopiť, či dotknutá osoba, ktorá prišla na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy AdWords, generovala predaj, t. j. dokončila alebo zrušila nákup.
Údaje a informácie zhromaždené prostredníctvom konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na vytváranie štatistík návštevnosti našej webovej stránky. Tieto štatistiky návštevnosti zase používame na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli na nás odkázaní prostredníctvom reklám AdWords, t. j. na určenie úspechu alebo neúspechu príslušnej reklamy AdWords a na optimalizáciu našich reklám AdWords do budúcnosti. Ani naša spoločnosť, ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať dotknutú osobu.
Konverzný súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako sú webové stránky navštívené príslušnou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia používaného príslušnou osobou, sa prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zhromaždené počas technického procesu odovzdať tretím stranám.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo uvedené vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia v používanom internetovom prehliadači a tým trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo tomu, aby spoločnosť Google nastavila konverzný súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho súbor cookie, ktorý už nastavil Google AdWords, je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Dotknutá osoba má tiež možnosť namietať proti reklame založenej na záujmoch spoločnosťou Google. Na tento účel musí dotknutá osoba vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať tam požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Ustanovenia o ochrane údajov pri uplatňovaní a používaní Instagramu
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala komponenty služby Instagram na tejto webovej stránke. Instagram je služba, ktorá sa kvalifikuje ako audiovizuálna platforma a umožňuje používateľom zdieľať fotografie a videá a tiež šíriť tieto údaje v iných sociálnych sieťach.
Prevádzkovou spoločnosťou pre služby Instagramu je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Pri každom prístupe na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej bol integrovaný komponent Instagramu (tlačidlo Insta), internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby sa automaticky nahradí príslušným komponentom Instagramu, čo spôsobí stiahnutie zodpovedajúceho komponentu z Instagramu. V rámci tohto technického procesu dostane Instagram informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje.
Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Instagrame, Instagram rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku dotknutá osoba navštevuje pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie zhromažďuje komponent Instagram a priraďuje ich k príslušnému účtu Instagram príslušnej osoby. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Instagramu integrovaných na našej webovej stránke, prenesené údaje a informácie sa priradia k osobnému používateľskému účtu dotknutej osoby na Instagrame a uložia a spracujú sa spoločnosťou Instagram.
Instagram vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu Instagram, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Instagram súčasne s prístupom na našu webovú stránku; deje sa to bez ohľadu na to, či príslušná osoba klikne na komponent Instagram alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na Instagram, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho účtu Instagram pred návštevou našej webovej stránky.
Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Instagram nájdete na adresách https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Ustanovenia o ochrane údajov pri uplatňovaní a používaní siete LinkedIn
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala komponenty spoločnosti LinkedIn Corporation na tejto webovej stránke. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom spojiť sa s existujúcimi obchodnými kontaktmi a nadviazať nové obchodné kontakty. Viac ako 400 miliónov registrovaných ľudí používa LinkedIn vo viac ako 200 krajinách. Vďaka tomu je LinkedIn v súčasnosti najväčšou platformou pre obchodné kontakty a jednou z najnavštevovanejších webových stránok na svete.
LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Spoločnosť LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, je zodpovedná za záležitosti ochrany údajov mimo USA.
Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, ktorá je vybavená komponentom LinkedIn (doplnok LinkedIn), tento komponent spôsobí, že prehliadač použitý príslušnou osobou stiahne zodpovedajúcu reprezentáciu komponentu LinkedIn. Ďalšie informácie o zásuvných moduloch LinkedIn nájdete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohto technického procesu spoločnosť LinkedIn získava informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje.
Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na LinkedIn, LinkedIn rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštevuje pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie zhromažďuje komponent LinkedIn a priraďuje sa k príslušnému účtu LinkedIn príslušnej osoby. Ak dotknutá osoba aktivuje tlačidlo LinkedIn integrované na našej webovej stránke, spoločnosť LinkedIn priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu LinkedIn dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží.
Prostredníctvom komponentu LinkedIn spoločnosť LinkedIn vždy dostane informáciu, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na LinkedIn súčasne s prístupom na našu webovú stránku; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent LinkedIn alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na LinkedIn, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho účtu LinkedIn pred vyvolaním našej webovej stránky.
Na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn ponúka možnosť odhlásenia sa z odberu e-mailových správ, SMS správ a cielených reklám, ako aj správu nastavení reklamy. LinkedIn tiež využíva partnerov ako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, ktorí môžu nastaviť súbory cookie. Takéto súbory cookie je možné odmietnuť na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používania súborov cookie spoločnosti LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

21. Ustanovenia o ochrane údajov pri uplatňovaní a používaní služby Twitter
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala komponenty z Twitteru na tejto webovej stránke. Twitter je viacjazyčná, verejne prístupná mikroblogovacia služba, prostredníctvom ktorej môžu používatelia publikovať a distribuovať takzvané tweety, t. j. krátke správy s obmedzením na 140 znakov. Tieto krátke správy sú k dispozícii všetkým vrátane ľudí, ktorí nie sú prihlásení na Twitteri. Tweety sa zobrazujú aj takzvaným sledovateľom príslušného používateľa. Sledovatelia sú ostatní používatelia Twitteru, ktorí sledujú tweety používateľa. Twitter tiež umožňuje osloviť široké publikum prostredníctvom hashtagov, odkazov alebo retweetov.
Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Pri každom prístupe na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej bol integrovaný komponent Twitter (tlačidlo Twitter), sa internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky aktivuje príslušným komponentom služby Twitter, čo spôsobí stiahnutie zodpovedajúceho komponentu služby Twitter zo služby Twitter. Ďalšie informácie o tlačidlách Twitter sú k dispozícii na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohto technického procesu dostáva spoločnosť Twitter informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje. Účelom integrácie komponentu Twitter je
Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Twitteri, spoločnosť Twitter rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie zhromažďuje komponent Twitter a priraďuje sa k príslušnému účtu Twitter osoby, ktorej sa spoločnosť Twitter týka. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Twitter integrovaných na našej webovej stránke, údaje a informácie, ktoré sa s ňou prenášajú, sa priradia k osobnému používateľskému účtu Twitter príslušnej osoby a uložia a spracujú sa spoločnosťou Twitter.
Twitter vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu Twitter, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Twitteri súčasne s prístupom na našu webovú stránku; uskutočňuje sa bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Twitter alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na Twitter, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho účtu na Twitteri pred vyvolaním našej webovej stránky.
Príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Twitter nájdete na adrese https://twitter.com/privacy?lang=de.

22. Ustanovenia o ochrane údajov pri uplatňovaní a používaní služby Xing
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala komponenty od spoločnosti Xing na tejto webovej stránke. Xing je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom pripojiť sa k existujúcim obchodným kontaktom a nadviazať nové obchodné kontakty. Jednotliví používatelia si môžu vytvoriť svoj osobný profil na Xing. Spoločnosti môžu napríklad vytvárať profily spoločností alebo zverejňovať pracovné ponuky na Xingu.
Xing prevádzkuje spoločnosť XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Nemecko.
Zakaždým, keď sa vyvolá jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej bol integrovaný komponent Xing (doplnok Xing), internetový prehliadač v systéme informačných technológií príslušnej osoby je automaticky aktivovaný príslušným komponentom Xing, čo spôsobí stiahnutie reprezentácie zodpovedajúceho komponentu Xing zo služby Xing. Ďalšie informácie o zásuvných moduloch Xing nájdete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Xing získava informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje.
Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do Xing, Xing rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje pri každej návšteve našej webovej stránky príslušnou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie zhromažďuje komponent Xing a priraďuje ich k príslušnému účtu Xing osoby, ktorej sa Xing týka. Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Xing integrovaných na našej webovej stránke, napríklad tlačidlo "Zdieľať", spoločnosť Xing priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Xing príslušnej osoby a uloží tieto osobné údaje.
Xing vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu Xing, že príslušná osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená do Xing súčasne s prístupom na našu webovú stránku; sa to deje bez ohľadu na to, či príslušná osoba klikne na komponent Xing alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali spoločnosti Xing, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho účtu Xing pred vyvolaním našej webovej stránky.
Predpisy o ochrane údajov uverejnené spoločnosťou Xing, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.xing.com/privacy,, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Xing. Spoločnosť Xing tiež zverejnila informácie o ochrane údajov pre tlačidlo zdieľania XING na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

23. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby YouTube
Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na tejto webovej stránke komponenty z YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videí bezplatne uverejňovať videoklipy a ostatným používateľom ich bezplatne prezerať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje zverejňovanie všetkých typov videí, a preto sú prostredníctvom internetového portálu prístupné kompletné filmové a televízne programy, ale aj hudobné videá, upútavky alebo videá vytvorené samotnými používateľmi.
YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Pri každom prístupe na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej bol integrovaný komponent YouTube (video YouTube), je internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky nahradený príslušným komponentom YouTube, ktorý vás vyzve na stiahnutie reprezentácie príslušného komponentu YouTube zo služby YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohto technického procesu YouTube a Google získavajú informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje.
Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na YouTube, YouTube rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštevuje, vyvolaním podstránky, ktorá obsahuje video YouTube. Tieto informácie zhromažďujú služby YouTube a Google a priraďujú ich k príslušnému účtu dotknutej osoby na YouTube.
YouTube a Google vždy dostávajú informácie prostredníctvom komponentu YouTube, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na YouTube súčasne s prístupom na našu webovú stránku; uskutočňuje sa bez ohľadu na to, či príslušná osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na YouTube a Google, môže zabrániť prenosu tak, že sa pred vyvolaním našej webovej stránky odhlási zo svojho účtu YouTube.
Nariadenia o ochrane údajov zverejnené službou YouTube, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.

24. Právny základ spracúvania
Umenie. 6 Svietil som. GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre spracovateľské operácie, na ktoré získavame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je to napríklad v prípade spracovateľských operácií, ktoré sú nevyhnutné na dodanie tovaru alebo poskytnutie iných služieb alebo protiplnenia, spracúvanie je založené na čl. 6 Svietil som. b GDPR. To isté platí pre také spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípadoch otázok týkajúcich sa našich produktov alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov, napríklad na splnenie daňových povinností, spracovanie je založené na čl. 6 Svietil som. c GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť nevyhnutné spracúvať osobné údaje s cieľom chrániť životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by to napríklad v prípade, ak by návštevník našej spoločnosti utrpel zranenie a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by museli byť odovzdané lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by spracovanie bolo založené na čl. 6 Svietil som. d GDPR. V konečnom dôsledku by spracovateľské operácie mohli byť založené na čl. 6 I lit. f GDPR. Spracovateľské operácie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, za predpokladu, že neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto spracovateľské operácie môžeme vykonávať najmä preto, lebo ich výslovne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti sa domnieval, že legitímny záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR). ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, za predpokladu, že neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto spracovateľské operácie môžeme vykonávať najmä preto, lebo ich výslovne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti sa domnieval, že legitímny záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR). ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, za predpokladu, že neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto spracovateľské operácie môžeme vykonávať najmä preto, lebo ich výslovne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti sa domnieval, že legitímny záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR).

25. Oprávnené záujmy na spracúvaní vykonávané zodpovednou osobou alebo treťou stranou
Ak je spracovanie osobných údajov založené na článku 6 I písm. f GDPR, naším oprávneným záujmom je vykonávanie našich obchodných činností v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

26. Doba uchovávania osobných údajov
Kritériom doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná doba uchovávania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje bežne vymažú za predpokladu, že už nie sú potrebné na plnenie alebo iniciovanie zmluvy.

27. zákonné alebo zmluvné ustanovenia týkajúce sa poskytovania osobných údajov; Nevyhnutnosť uzatvorenia zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia
Vysvetľujeme vám, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných predpisov (napr. informácie o zmluvnom partnerovi). Na uzatvorenie zmluvy môže byť niekedy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Napríklad dotknutá osoba je povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou naša spoločnosť uzatvára zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo, že zmluvu by nebolo možné uzavrieť s dotknutou osobou. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, musí sa obrátiť na našu zodpovednú osobu.

28. Existencia automatizovaného rozhodovania
Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.