Prejsť na obsah

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny

AGB

Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do jedného mesiaca bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac odo dňa, keď ste vy alebo vami menovaná tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzala alebo prevzala tovar za predpokladu, že ste si objednali jeden alebo viac tovarov ako súčasť jednej objednávky a tento je alebo bude dodaný jednotne; - na ktorom ste vy alebo vami menovaná tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzala alebo prevzala posledný tovar za predpokladu, že ste si objednali niekoľko tovarov v rámci jednej objednávky a tento sa dodáva samostatne; Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať

(John Barbr Sons, značka Pratik Raj, Lange Reihe 81, 20099 Hamburg, DE, info@johnbarbersons.com)

jasným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôsledky odvolania Ak odvoláte túto zmluvu, dáme vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že používate iný typ doručenia, ako ten, ktorý ponúkame, vybrali ste si najlacnejšie štandardné doručenie), ktoré vám budú vrátené okamžite a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, , na ktoré sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na túto splátku použijeme rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; Za túto splátku vám v žiadnom prípade nebudú účtované žiadne poplatky. Vrátenie platby môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Znášate priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý je možné zaslať balíkovou poštou, ako aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné zaslať balíkovou poštou vo výške 40 EUR. Stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť len vtedy, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je potrebná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Dôvody vylúčenia alebo uplynutia platnosti Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy – zmluvy o dodaní tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pri výrobe ktorého je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktoré sú jasne prispôsobené osobným potrebám spotrebiteľa; - na dodanie tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum exspirácie by bol rýchlo prekročený; - na dodávku novín, časopisov alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom. Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv - na dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená; - na dodanie tovaru, ak bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; - na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola plomba po dodaní odstránená. Vzorový formulár na zrušenie nájdete nižšie pod našimi všeobecnými obchodnými podmienkami / informáciami pre zákazníkov. Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv - na dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená; - na dodanie tovaru, ak bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; - na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola plomba po dodaní odstránená. Vzorový formulár na zrušenie nájdete nižšie pod našimi všeobecnými obchodnými podmienkami / informáciami pre zákazníkov. Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv - na dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená; - na dodanie tovaru, ak bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; - na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola plomba po dodaní odstránená. Vzorový formulár na zrušenie nájdete nižšie pod našimi všeobecnými obchodnými podmienkami / informáciami pre zákazníkov. - na dodanie tovaru, ak bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; - na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola plomba po dodaní odstránená. Vzorový formulár na zrušenie nájdete nižšie pod našimi všeobecnými obchodnými podmienkami / informáciami pre zákazníkov. - na dodanie tovaru, ak bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; - na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola plomba po dodaní odstránená. Vzorový formulár na zrušenie nájdete nižšie pod našimi všeobecnými obchodnými podmienkami / informáciami pre zákazníkov.

Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre zákazníkov / vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy / vyhlásenie o ochrane údajov

I. Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Základné ustanovenia

(1) Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré s nami uzavriete ako dodávateľ (John Barbr Sons, značka Pratik Raj, Lange Reihe 81, 20099 Hamburg, DE, info@johnbarbersons.com) prostredníctvom internetovej platformy eBay alebo internetového obchodu Close www.johnbarbersons.de alebo .com. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zahrnutie vašich vlastných zmluvných podmienok je v rozpore.

(2) Spotrebiteľom v zmysle nasledujúcich predpisov je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré prevažne nie sú ani obchodné, ani samostatne zárobkovo činné. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo právne partnerstvo, ktoré pri uzatváraní právnej transakcie vykonáva svoju samostatnú odbornú alebo obchodnú činnosť.

§ 2 Uzatvorenie zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je predaj tovaru.

(2) Ak na eBay uverejníme článok, aktivácia stránky s ponukou na eBay predstavuje záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených na stránke článku.

(3) Na uzatvorenie zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky eBay, najmä § 6, príslušný odkaz nájdete v spodnej časti každej stránky eBay.
V závislosti od formátu ponuky je uzavretie zmluvy regulované takto:

"§ 6 Formáty ponúk a uzavretie zmluvy

(...)
2. Ak predávajúci využíva služby eBay na zaradenie predmetu do dražby alebo vo formáte pevnej ceny, predloží záväznú ponuku na uzavretie zmluvy na tento tovar. Určuje počiatočnú alebo pevnú cenu a lehotu, v rámci ktorej môže byť ponuka prijatá (trvanie ponuky). Ak predávajúci stanoví minimálnu cenu v aukčnom formáte, ponuka podlieha podmienke, že minimálna cena bola dosiahnutá.

3. Predávajúci môže poskytovať ponuky aj vo formáte aukcie s funkciou "buy-it-now". Toto môže uplatniť kupujúci, pokiaľ na položku nebola zadaná žiadna ponuka alebo ešte nebola dosiahnutá minimálna cena. 012751 Spoločnosť eBay si vyhradzuje právo túto funkciu v budúcnosti zmeniť.
(...)

4. V prípade položiek s pevnou cenou kupujúci akceptuje ponuku kliknutím na tlačidlo "Kúpiť teraz" a následným potvrdením. V prípade položiek s pevnou cenou, pri ktorých si predávajúci zvolil možnosť "okamžitej platby", kupujúci akceptuje ponuku kliknutím na tlačidlo "Kúp teraz" a dokončením bezprostredne nasledujúceho procesu platby. Kupujúci môže tiež prijať ponuky na niekoľko položiek vložením tovaru do nákupného košíka (ak je k dispozícii) a dokončením bezprostredne nasledujúceho procesu platby.

5. V prípade aukcií kupujúci prijíma ponuku predložením ponuky. Prijatie sa uskutoční pod podmienkou, že kupujúci po skončení ponukového obdobia ponúkne najvyššiu ponuku. Platnosť ponuky vyprší, ak iný kupujúci predloží vyššiu ponuku počas obdobia ponuky. (...)

6. Ak predávajúci predčasne ukončí ponuku, uzavrie sa zmluva medzi predávajúcim a uchádzačom s najvyššou ponukou, pokiaľ predávajúci nebol oprávnený stiahnuť ponuku a vymazať existujúce ponuky.

7. Kupujúci môžu stiahnuť ponuky len vtedy, ak na to existuje legitímny dôvod. Po oprávnenom stiahnutí ponuky sa neuzatvára žiadna zmluva medzi používateľom, ktorý je po ukončení aukcie z dôvodu stiahnutia ponuky opäť uchádzačom s najvyššou ponukou, a predávajúcim.

8. V niektorých kategóriách môže predávajúci pridať do svojej ponuky funkciu cenového návrhu. Funkcia cenového návrhu umožňuje kupujúcim a predávajúcim vyjednávať o cene za položku. (...)

11. Ak je položka vymazaná zo spoločnosti eBay pred uplynutím ponukového obdobia, medzi kupujúcim a predávajúcim nedôjde k uzavretiu platnej zmluvy. "

(4) Nákup pomocou funkcie "Kúp teraz" alebo "Ponuka"
Kliknutie na tlačidlá "Kúp teraz" alebo "Ponuka" na stránkach položiek nevedie k záväzným zmluvným vyhláseniam. Namiesto toho máte tiež možnosť skontrolovať svoje zadania neskôr a opraviť ich pomocou tlačidla "Späť" v internetovom prehliadači alebo zrušiť nákup. Táto možnosť zaniká až po predložení záväzného vyhlásenia o zmluve. Z navigácie v menu eBay pri nákupe je jasné, ktoré vyhlásenie uzatvárate so záväzkom a aký úkon zmluva vzniká.

(5) Nákup prostredníctvom nákupného košíka (ak je k dispozícii)
Kliknutím na tlačidlo "Pridať do nákupného košíka" na stránkach článkov sa tovar určený na nákup umiestni do "nákupného košíka". Potom sa zobrazí "nákupný košík". Môžete tiež použiť príslušné tlačidlo na navigačnom paneli na vyvolanie "nákupného košíka" a kedykoľvek tam vykonať zmeny. Po vyvolaní stránky "Pokračovať k pokladni" a výbere alebo zadaní dodacej adresy a spôsobu platby sa všetky údaje objednávky znova zobrazia na stránke prehľadu objednávky.
Ak ako spôsob platby vyberiete "PayPal", budete najprv presmerovaní do PayPal prihlasovacieho okna. Po úspešnej registrácii v službe PayPal budete presmerovaní na stránku s prehľadom objednávok na eBay.
Pred odoslaním objednávky tu máte možnosť znova skontrolovať všetky údaje, zmeniť ich (aj prostredníctvom funkcie "späť" internetového prehliadača) alebo zrušiť nákup.
Kliknutím na tlačidlo "Kúpiť a zaplatiť" vyhlasujete, že právne záväzne akceptujete ponuku, čím dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

(6) Nákup pomocou funkcie "Cenový návrh" (ak je k dispozícii)
S funkciou "Cenový návrh" máte možnosť odoslať nám protiponuku kliknutím na tlačidlo "Odoslať cenový návrh" na stránke položky a váš cenový návrh na nasledujúcej stránke Enter, kliknite na tlačidlo "Skontrolovať cenový návrh" a na nasledujúcej stránke potvrďte tlačidlo "Odoslať cenový návrh" (záväzná ponuka). Týmto cenovým návrhom ste viazaní 2 dni. Zmluva je uzavretá, keď prijmeme vašu najlepšiu ponuku.

(7) Spracovanie objednávky a prenos všetkých informácií požadovaných v súvislosti s uzavretím zmluvy je čiastočne automatizovaný e-mailom. Musíte sa preto uistiť, že e-mailová adresa, ktorú ste u nás uložili, je správna, že príjem e-mailov je technicky zabezpečený a najmä mu nebránia filtre nevyžiadanej pošty.

§ 3 Osobitné dohody o druhoch ponúkaných platieb

Nákup na účet cez PayPal
Pri nákupe na účet prostredníctvom PayPal neodvolateľne postupujeme našu platobnú pohľadávku voči vám v plnej výške na PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA vykoná úverovú kontrolu s použitím prenesených údajov pred prijatím priradenia.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť tento typ platby v dôsledku kontroly kreditu. Budete o tom informovaní v procese platby na eBay.
Ak je nákup na účet schválený, PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA akceptuje postúpenie, takže platby na vyrovnanie dlhu je možné vykonať len spoločnosti PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA. Lehota splatnosti je 14 dní od prevzatia tovaru.

§ 4 Zádržné právo, výhrada vlastníctva

(1) Zádržné právo môžete uplatniť len v rozsahu, v akom sa týka nárokov z toho istého zmluvného vzťahu.

(2) Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

(3) Ak ste podnikateľ, platí aj toto:

a) Vyhradzujeme si vlastnícke právo k tovaru až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z aktuálneho obchodného vzťahu. Založenie alebo prevod zábezpeky nie je povolené pred prevodom vlastníctva tovaru, ktorý podlieha výhrade vlastníctva.

b) Tovar môžete ďalej predávať v rámci bežnej obchodnej činnosti. V tomto prípade nám postúpite všetky pohľadávky vo výške fakturovanej sumy, ktorá vám vznikne z ďalšieho predaja, akceptujeme postúpenie. Ďalej ste oprávnení vymáhať pohľadávku. Ak však riadne nesplníte svoje platobné záväzky, vyhradzujeme si právo vymáhať pohľadávku sami.

c) Ak sa vyhradený tovar skombinuje a zmieša, nadobúdame spoluvlastníctvo novej položky v pomere fakturovanej hodnoty vyhradeného tovaru k ostatným spracovaným položkám v čase spracovania.

d) Zaväzujeme sa uvoľniť cenné papiere, na ktoré máme nárok, na vašu žiadosť, pokiaľ realizovateľná hodnota našich cenných papierov presahuje nárok, ktorý sa má zabezpečiť, o viac ako 10%. Výber cenných papierov, ktoré sa majú uvoľniť, je našou povinnosťou.

§ 5 Záruka

(1) Platia zákonné záručné práva.

(2) Ak ste podnikateľ, bez ohľadu na § 1:

a) Za kvalitu tovaru sa považujú iba naše vlastné informácie a popis výrobku výrobcu, ale nie iné reklamy, verejné propagačné akcie a vyhlásenia výrobcu.

b) Ste povinní tovar ihneď a s potrebnou starostlivosťou skontrolovať na odchýlky v kvalite a množstve a zjavné vady nám písomne oznámiť (napr. e-mailom) do 7 dní od prevzatia tovaru; Na dodržanie termínu postačuje včasné odoslanie. To platí aj pre skryté chyby zistené neskôr po ich objavení. V prípade porušenia povinnosti preskúmania a oznámenia je uplatnenie záručných nárokov vylúčené.

c) V prípade porúch zaručujeme, podľa nášho uváženia, buď opravu alebo výmenu. Ak odstránenie vady zlyhá, môžete buď požiadať o zníženie ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Odstránenie vád sa považuje za neúspešné po neúspešnom druhom pokuse, ak z povahy veci alebo vady alebo iných okolností nevyplýva najmä niečo iné. V prípade opráv nemusíme znášať zvýšené náklady, ktoré vzniknú pri preprave tovaru na iné miesto ako miesto plnenia, za predpokladu, že zásielka nezodpovedá zamýšľanému použitiu tovaru.

d) Záručná doba je jeden rok od dodania tovaru. Skrátená záručná doba sa nevzťahuje na zavinene spôsobené škody, ktoré nám možno pripísať ujmou na živote, tele alebo zdraví a hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným poškodením alebo zlým úmyslom, ako aj regresné nároky podľa §§ 478, 479 BGB.

§ 6 Zodpovednosť

(1) Sme plne zodpovední za škody vyplývajúce z ujmy na živote, tele alebo zdraví. Zodpovedáme tiež bez obmedzenia vo všetkých prípadoch úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti, v prípade podvodného zatajenia vady, v prípade prevzatia záruky za kvalitu predmetu kúpy a vo všetkých ostatných prípadoch upravených zákonom.

(2) Zodpovednosť za vady v rámci zákonnej záruky je založená na príslušnom predpise v našich informáciách pre zákazníkov (časť II) a všeobecných obchodných podmienkach (časť I).

(3) Pokiaľ sú dotknuté základné zmluvné záväzky, naša zodpovednosť v prípade ľahkej nedbanlivosti je obmedzená na predvídateľné škody typické pre zmluvu. Základné zmluvné povinnosti sú základné povinnosti, ktoré vyplývajú z povahy zmluvy a ktorých porušenie by ohrozilo dosiahnutie účelu zmluvy, ako aj povinnosti, ktoré nám zmluva ukladá podľa svojho obsahu na dosiahnutie účelu zmluvy, ktorých splnenie v prvom rade umožňuje riadne plnenie zmluvy a dodržiavanie ktorého sa môžete pravidelne spoľahnúť.

(4) V prípade porušenia nevýznamných zmluvných povinností je vylúčená zodpovednosť za mierne nedbanlivé porušenie povinností.

(5) Podľa súčasného stavu technológie nie je možné zaručiť, že dátová komunikácia cez internet bude bezchybná a / alebo vždy dostupná. V tomto ohľade nezodpovedáme za stálu alebo nepretržitú dostupnosť webovej stránky a služieb, ktoré sú na nej ponúkané.

§ 7 Voľba práva, miesto plnenia, príslušnosť súdu

(1) Uplatňuje sa nemecké právo. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len vtedy, ak nezbavuje ochrany poskytovanej imperatívnymi ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt (zásada výhodnosti).

(2) Miestom plnenia všetkých služieb z obchodných vzťahov s nami a miestom jurisdikcie je naše sídlo za predpokladu, že nie ste spotrebiteľ, ale obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo špeciálny fond podľa verejného práva. To isté platí, ak nemáte všeobecné miesto súdnej príslušnosti v Nemecku alebo v EÚ alebo ak miesto vášho pobytu alebo obvyklého pobytu nie je známe v čase podania žaloby. Právomoc odvolať sa na súd v inom právnom mieste súdnej príslušnosti zostáva nedotknutá.

(3) Ustanovenia kúpnej zmluvy OSN sa výslovne neuplatňujú.

_______________________________________________________________________________________

II. Informácie pre zákazníkov

1. Totožnosť predávajúceho

John Barbr Sons, značka Pratik Raj, Lange Reihe 81, 20099 Hamburg, DE, info@johnbarbersons.com

Alternatívne spôsoby riešenia sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma OS), ktorá je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/odr.

2. Informácie o uzatvorení zmluvy

Technické kroky na uzatvorenie zmluvy, samotné uzatvorenie zmluvy a možnosti opravy sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami "Uzavretie zmluvy" v našich Všeobecných obchodných podmienkach (časť I.).

3. Zmluvný jazyk, ukladanie zmluvného textu

3.1. Zmluvným jazykom je nemčina.

3.2. Úplné znenie zmluvy neukladáme. Pred odoslaním objednávky je možné zmluvné údaje vytlačiť alebo elektronicky uložiť pomocou funkcie tlače prehliadača. Po prijatí objednávky vám budú e-mailom opäť zaslané údaje o objednávke, informácie vyžadované zákonom pre zmluvy o predaji na diaľku a všeobecné obchodné podmienky.

4. Základné vlastnosti výrobku alebo služby

Základné vlastnosti tovaru a / alebo služieb nájdete v príslušnej ponuke.

5. Ceny a spôsoby platby

5.1. Ceny uvedené v príslušných ponukách, ako aj náklady na dopravu predstavujú celkové ceny. Zahŕňajú všetky cenové zložky vrátane všetkých príslušných daní.

5.2. Náklady na dopravu nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Môžu byť vyvolané prostredníctvom zodpovedajúco označeného tlačidla na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke, sú zobrazené samostatne v priebehu procesu objednávania a musíte ich znášať vy navyše, pokiaľ nebolo prisľúbené bezplatné doručenie.

5.3. Spôsoby platby, ktoré máte k dispozícii, sú zobrazené pod príslušným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

5.4. Ak nie je pri jednotlivých spôsoboch platby uvedené inak, platobné nároky z uzatvorenej zmluvy sú splatné okamžite.

6. Dodacie podmienky

6.1. Dodacie podmienky, dátum dodania a akékoľvek existujúce obmedzenia dodania nájdete pod príslušným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

Pokiaľ nie je v príslušnej ponuke alebo pod príslušným tlačidlom uvedená iná lehota, tovar bude doručený do 3-5 dní od uzavretia zmluvy (ak bola dohodnutá zálohová platba, avšak až po čase Vášho platobného pokynu).

6.2. Pokiaľ ste spotrebiteľ, zákon upravuje, že riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia položky predanej počas prepravy prechádza na vás až pri odovzdaní tovaru bez ohľadu na to, či je zásielka poistená alebo nepoistená. To neplatí, ak ste nezávisle poverili dopravnú spoločnosť, ktorú podnikateľ alebo osoba inak poverená vykonaním zásielky neuviedla.

Ak ste podnikateľ, dodanie a odoslanie sú na vlastné riziko.

7. Zákonné záručné práva

7.1. Zodpovednosť za vady nášho tovaru je založená na ustanovení "Záruka" v našich Všeobecných obchodných podmienkach (časť I).

7.2. Ako spotrebiteľ sa od Vás vyžaduje, aby ste ihneď po dodaní skontrolovali úplnosť, zjavné chyby a poškodenie pri preprave a čo najskôr informovali nás a zasielateľa o akýchkoľvek reklamáciách. Ak tak neurobíte, nemá to žiadny vplyv na vaše zákonné nároky na záruku.

Posledná aktualizácia: 02.10.2017

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť.)

- To John Barbr Sons, značka od Pratik Raj, Lange Reihe 81, 20099 Hamburg, DE, info@johnbarbersons.com

- Ja / my (*) týmto odstupujeme od zmluvy, ktorú sme uzavreli ja / my (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*) /
poskytovanie tejto služby (*)

- Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)

- Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je oznámený v papierovej forme)
- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

__________________________________________________________________________________________________

Pri účasti na programe eBay Plus môžu komerční kupujúci (ktorí si ako členovia eBay Plus kúpia položku, ktorá je uvedená na eBay Plus) použiť na vyhlásenie o zrušení aj vzorový formulár na zrušenie.

_________________________________________________________________________________________________

Ochrana údajov

Vitajte na našich stránkach eBay!

Prikladáme veľký význam ochrane vašich údajov a ochrane vášho súkromia. V nasledujúcom texte vás preto budeme informovať o zhromažďovaní a používaní osobných údajov pri používaní našich stránok eBay.

Zber anonymných údajov
Naše stránky eBay môžete navštíviť bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. V tejto súvislosti neukladáme žiadne osobné údaje.

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov
Osobné údaje (individuálne údaje o osobných alebo faktických pomeroch konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby) zhromažďujeme len v rozsahu, v akom ste ich sprístupnili.
Spracovanie a používanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje na splnenie a spracovanie vašej objednávky, ako aj na spracovanie vašich požiadaviek.
Po úplnom spracovaní zmluvy budú všetky osobné údaje najprv uložené s prihliadnutím na lehoty uchovávania podľa daňového a obchodného práva a potom po uplynutí lehoty vymazané, pokiaľ ste nesúhlasili s ďalším spracovaním a používaním.

Používanie e-mailovej adresy na zasielanie informačných bulletinov
Vašu e-mailovú adresu, bez ohľadu na spracovanie zmluvy, používame výlučne na naše vlastné reklamné účely na zasielanie informačných bulletinov, ak ste s tým výslovne súhlasili. Zároveň by sme chceli zdôrazniť, že súhlasom s prijímaním nášho informačného bulletinu súhlasíte s tým, aby spoločnosť eBay vyhodnotila vaše správanie pri používaní informačného bulletinu a poskytla nám tieto údaje na zlepšenie informačného bulletinu. Vaše vyhlásenie o súhlase je nasledovné:

Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť alebo spravovať v časti "Môj eBay" v časti "Uložení predajcovia" prostredníctvom navigácie v ponuke "Ďalšie akcie - upraviť zoznam uložených predajcov" alebo nás kontaktujte priamo. Naše kontaktné údaje nájdete v tiráži. Vaša e-mailová adresa bude potom vymazaná z nášho zoznamu odberateľov bulletinu.

Poskytovanie osobných údajov
Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Jedinou výnimkou sú naši servisní partneri, ktorých potrebujeme na spracovanie zmluvného vzťahu. V týchto prípadoch prísne dodržiavame požiadavky spolkového zákona o ochrane údajov. Množstvo prenosu dát je obmedzené na minimum.

Zhromažďovanie a spracovanie údajov pre nákup spôsobu platby na účet prostredníctvom PayPal
Pri platbe prostredníctvom spôsobu platby "nákup na účet cez PayPal" sa nárok na kúpnu cenu zasiela na adresu PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"). Údaje potrebné na spracovanie platieb sa prenášajú z eBay do PayPal.
Na účely vlastnej úverovej kontroly PayPal prenáša údaje úverovým agentúram a prijíma od nich informácie av prípade potreby úverové informácie založené na matematicko-štatistických metódach (hodnoty pravdepodobnosti alebo skóre), ktorých výpočet zahŕňa okrem iného údaje o adrese.
Výberom uvedeného spôsobu platby súhlasíte s prenosom údajov do PayPal a s vykonávaním úverových kontrol PayPal, ktoré určia úverové agentúry. Podrobné informácie o tom a použitých úverových agentúrach možno nájsť v ustanoveniach PayPal o ochrane údajov https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

Informácie, oprava, blokovanie a vymazanie údajov
Máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených údajoch, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo zablokovanie kedykoľvek. Ak chcete, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v našej tiráži.