Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καλάθι αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο

μυστικότητα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διαχείριση της Ρατζ-Χαπ, Πρατίκ Ρατζ. Η χρήση του ιστότοπου Raj-Hupp, Pratik Raj είναι γενικά δυνατή χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση των ειδικών υπηρεσιών της εταιρείας μας μέσω της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων, πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σύμφωνα με τους ειδικούς ανά χώρα κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν για το Raj-Hupp, Pratik Raj. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό για το είδος, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, Raj-Hupp, η Pratik Raj έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο μπορούν γενικά να έχουν κενά ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να διασφαλιστεί απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε εμάς με εναλλακτικούς τρόπους, για παράδειγμα τηλεφωνικά.

1. Ορισμοί
Η δήλωση προστασίας δεδομένων της Raj-Hupp, Pratik Raj βασίζεται στην ορολογία που χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος νομοθέτης για την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων μας θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων την ορολογία που χρησιμοποιείται.
Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων:

α) Προσωπικά δεδομένα
Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «υποκείμενο των δεδομένων»). Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται ταυτοποιήσιμο το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της απόδοσης σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που εκφράζουν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, μπορεί να ταυτοποιηθεί.

σι)
Επηρεάζονται άτομο Θιγόμενο πρόσωπο είναι κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.

γ) Επεξεργασία
Επεξεργασία είναι κάθε διαδικασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιασδήποτε τέτοιας σειράς διαδικασιών σε σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η παραγγελία, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η αλλαγή, η ανάγνωση, η αναζήτηση, η χρήση, η αποκάλυψη με διαβίβαση, η διανομή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παροχής, η σύγκριση ή η σύνδεση, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

δ) Περιορισμός της επεξεργασίας
Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.
ε) Κατάρτιση προφίλ
Η κατάρτιση προφίλ είναι οποιοσδήποτε τύπος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την αξιολόγηση πτυχών που σχετίζονται με την απόδοση της εργασίας, την οικονομική κατάσταση, Για την ανάλυση ή την πρόβλεψη της υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, των ενδιαφερόντων, της αξιοπιστίας, της συμπεριφοράς, της τοποθεσίας ή της μετεγκατάστασης αυτού του φυσικού προσώπου.

στ) Ψευδωνυμοποίηση
Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο κατά τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν πλέον να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες αποθηκεύονται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν εκχωρούνται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

ζ) Ο υπεύθυνος ή το πρόσωπο
υπεύθυνος επεξεργασίας ή το άτομο Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η αρχή, το όργανο ή άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν οι σκοποί και ο τρόπος αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών, ο υπεύθυνος ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών.

η) Επεξεργαστής
Ο εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου.

i) Παραλήπτης
Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η αρχή, το ίδρυμα ή άλλος φορέας στον οποίο κοινολογούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών δεν θεωρούνται αποδέκτες.

ι) Τρίτον
Μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την άμεση ευθύνη του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία.

ια) Συγκατάθεση
Συγκατάθεση είναι κάθε εθελοντική δήλωση πρόθεσης που δίνεται από το υποκείμενο των δεδομένων με ενημερωμένο τρόπο και χωρίς αμφιβολία με τη μορφή δήλωσης ή άλλης σαφούς θετικής πράξης με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα που το αφορούν: Συναινώ στα προσωπικά δεδομένα.

2. Όνομα και διεύθυνση του προσώπου
υπεύθυνος για την επεξεργασία κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις με χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι:
Raj-Hupp, Pratik Raj
Μεγάλη σειρά 81
20099 Αμβούργο
Τηλ. + 4940 328 98 078
Ταχυδρομείο: raj@raj-hupp.de

3. Μπισκότα
Οι ιστοσελίδες του Ρατζ-Χαπ, Πρατίκ Ρατζ χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.
Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν το λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για το cookie. Αποτελείται από μια σειρά χαρακτήρων μέσω των οποίων οι ιστότοποι και οι διακομιστές μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτονται να διακρίνουν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του ενδιαφερόμενου από άλλα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί μέσω του μοναδικού αναγνωριστικού cookie.
Μέσω της χρήσης cookies, το Ρατζ-Χαπ, Πρατίκ Ρατζ μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.
Χρησιμοποιώντας ένα cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν προς το συμφέρον του χρήστη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, ο χρήστης ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies δεν χρειάζεται να εισάγει ξανά τα δεδομένα πρόσβασής του κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, επειδή αυτό γίνεται από τον ιστότοπο και το cookie που αποθηκεύεται στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί ένα cookie για να θυμάται τα αντικείμενα που ένας πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν ο ενδιαφερόμενος απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών
Ο ιστότοπος του Raj-Hupp, Pratik Raj συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε φορά που ο ιστότοπος έχει πρόσβαση από ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Οι (1) τύποι και εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (ο λεγόμενος παραπέμπων), (4) οι υπο-ιστότοποι στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στον ιστότοπό μας μπορούν να ελεγχθούν, (5) η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP),
Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το Raj-Hupp, Pratik Raj δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με το ενδιαφερόμενο άτομο. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) την ορθή παράδοση του περιεχομένου του ιστότοπού μας, (2) τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και της διαφήμισης για αυτόν, (3) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργικότητας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας του ιστότοπού μας και (4) την παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου των απαραίτητων πληροφοριών για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα αξιολογούνται επομένως στατιστικά από τους Raj-Hupp, Pratik Raj αφενός και με στόχο την αύξηση της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων στην εταιρεία μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τελικά ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα στα αρχεία καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας προκύπτει από την αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και για δικούς του σκοπούς. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μεριμνήσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν ή περισσότερους εκτελούντες την επεξεργασία, για παράδειγμα σε φορέα παροχής υπηρεσιών δεμάτων, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για εσωτερική χρήση,
Με την εγγραφή στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) στον ενδιαφερόμενο, αποθηκεύεται επίσης η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πλαίσιο ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Από την άποψη αυτή, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία του υπεύθυνου επεξεργασίας. Αυτά τα δεδομένα γενικά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διαβίβασής τους ή χρησιμοποιούνται για ποινική δίωξη.
Η εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων με την εθελοντική παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να προσφέρει στο υποκείμενο των δεδομένων περιεχόμενο ή υπηρεσίες οι οποίες, λόγω της φύσης του θέματος, μπορούν να προσφερθούν μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν εντελώς από τη βάση δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα παρέχει πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος σχετικά με το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ή διαγράφει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος ή συμβουλής του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης. Ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων που κατονομάζεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και το σύνολο των υπαλλήλων του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι στη διάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου ως πρόσωπα επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτό.

6. Εγγραφή στο newsletter μας
Στην ιστοσελίδα του Raj-Hupp, Pratik Raj se, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας. Ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου προκύπτει από τη μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.
Η Raj-Hupp, Pratik Raj ενημερώνει τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους της σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις προσφορές της εταιρείας. Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας μπορεί γενικά να ληφθεί από τον ενδιαφερόμενο μόνο εάν (1) ο ενδιαφερόμενος έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) ο ενδιαφερόμενος εγγραφεί για να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Για νομικούς λόγους, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγεται για πρώτη φορά από έναν ενδιαφερόμενο για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διπλής συγκατάθεσης. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως ενδιαφερόμενος, έχει εξουσιοδοτήσει την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου.
Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) του συστήματος υπολογιστή που χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι δυνατός ο εντοπισμός της (πιθανής) κατάχρησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου των δεδομένων σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο και ως εκ τούτου χρησιμεύει ως νομική εγγύηση για το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου θα μπορούσαν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή για σχετική εγγραφή, όπως θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση αλλαγών στην προσφορά ενημερωτικού δελτίου ή αλλαγών στους τεχνικούς όρους. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που μας έχει δώσει ο ενδιαφερόμενος για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο με σκοπό την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής από την αποστολή ενημερωτικού δελτίου απευθείας στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή ενημέρωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας με άλλο τρόπο.

7. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων
Τα ενημερωτικά δελτία από το Raj-Hupp, Pratik Raj περιέχουν τα λεγόμενα Παρακολούθηση εικονοστοιχεία. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που είναι ενσωματωμένο σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέπουν την καταγραφή αρχείων καταγραφής και την ανάλυση αρχείων καταγραφής. Αυτό επιτρέπει τη διεξαγωγή στατιστικής αξιολόγησης της επιτυχίας ή αποτυχίας των διαδικτυακών εκστρατειών μάρκετινγκ. Χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο παρακολούθησης, το Raj-Hupp, το Pratik Raj μπορεί να αναγνωρίσει εάν και πότε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άνοιξε από ένα υποκείμενο δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλήθηκαν από το υποκείμενο των δεδομένων.
Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των εικονοστοιχείων παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και να προσαρμοστεί καλύτερα το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου προσώπου. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα θιγόμενα πρόσωπα δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη σχετική χωριστή δήλωση συγκατάθεσης που δόθηκε μέσω της διαδικασίας διπλής συγκατάθεσης. Μετά την ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το Raj-Hupp, Pratik Raj ερμηνεύει αυτόματα την απόσυρση από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

8. Επιλογές επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας
Ο ιστότοπος του Raj-Hupp, Pratik Raj περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν τη γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την εταιρεία μας και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση για το λεγόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνήσει με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων θα αποθηκευτούν αυτόματα. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από το υποκείμενο των δεδομένων στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία αποθηκεύονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή της επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων.

9. Λειτουργία σχολίων στο ιστολόγιο στον ιστότοπο
Το Raj-Hupp, Pratik Raj προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αφήνουν μεμονωμένα σχόλια σε μεμονωμένες αναρτήσεις ιστολογίου σε ένα ιστολόγιο που βρίσκεται στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ένα ιστολόγιο είναι μια πύλη, συνήθως προσβάσιμη στο κοινό, σε έναν ιστότοπο, στον οποίο ένα ή περισσότερα άτομα, που ονομάζονται bloggers ή bloggers ιστού, μπορούν να δημοσιεύσουν άρθρα ή να γράψουν σκέψεις στις λεγόμενες αναρτήσεις ιστολογίου. Οι αναρτήσεις ιστολογίου μπορούν συνήθως να σχολιαστούν από τρίτους.
Εάν ένας ενδιαφερόμενος αφήνει ένα σχόλιο στο ιστολόγιο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, εκτός από τα σχόλια που άφησε ο ενδιαφερόμενος, αποθηκεύονται και δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο εισαγωγής του σχολίου και το όνομα χρήστη (ψευδώνυμο) που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος. Επιπλέον, καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του ενδιαφερόμενου προσώπου. Η διεύθυνση IP αποθηκεύεται για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων υποβάλλοντας ένα σχόλιο ή δημοσιεύοντας παράνομο περιεχόμενο. Επομένως, η αποθήκευση αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι προς το συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, έτσι ώστε να μπορεί να απενοχοποιηθεί σε περίπτωση παραβίασης του νόμου. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν μια τέτοια διαβίβαση απαιτείται από το νόμο ή εξυπηρετεί τη νομική υπεράσπιση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

10. Εγγραφή σε σχόλια στο ιστολόγιο στον ιστότοπο
ο Σχόλια που διατυπώθηκαν στο το blog του Raj-Hupp, Pratik Raj μπορεί γενικά να εγγραφεί από τρίτους. Συγκεκριμένα, υπάρχει η πιθανότητα ένας σχολιαστής να εγγραφεί στα σχόλια μετά το σχόλιό του σε μια συγκεκριμένη ανάρτηση ιστολογίου.
Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει την επιλογή να εγγραφεί σε σχόλια, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία στέλνει ένα αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία διπλής επιλογής για να ελέγξει εάν ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πραγματικά ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει αποφασίσει η Option. Η επιλογή εγγραφής σε σχόλια μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή.

11. Συνήθης διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης ή εάν αυτό ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς ή έχει παρασχεθεί άλλος νομοθέτης σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Εάν ο σκοπός της αποθήκευσης δεν ισχύει πλέον ή εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς ή άλλος υπεύθυνος νομοθέτης, τα προσωπικά δεδομένα θα αποκλείονται ή θα διαγράφονται συστηματικά σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

12. Δικαιώματα του Υποκείμενο των δεδομένων
α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη των οδηγιών και των κανονισμών να ζητήσει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ως προς το εάν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν ένα ενδιαφερόμενο άτομο επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή με άλλον υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

β) Δικαίωμα ενημέρωσης
Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα, που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών, να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι 'αυτό και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί χορηγήσει στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:
την επεξεργασία
σκοπεύει τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία
Οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποκαλύφθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως για αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
εάν είναι δυνατόν, την προγραμματισμένη διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτής της διάρκειας,
την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο ή δικαιώματος αντίρρησης σε αυτήν την επεξεργασία,
την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων,
την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με το άτομο εμπλέκεται η λογική καθώς και το εύρος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μιας τέτοιας επεξεργασίας για το
υποκείμενο δεδομένων. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Εάν συμβαίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση.
Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή με άλλον υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να ζητήσει την άμεση διόρθωση λανθασμένων προσωπικών δεδομένων που το αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων - μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή με άλλον υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να απαιτήσει από τον υπεύθυνο να διαγράψει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει ένας από τους ακόλουθους Λόγους και εφόσον δεν υφίσταται επεξεργασία απαραίτητη:
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπούς ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο για τους οποίους δεν είναι πλέον απαραίτητο.
Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεσή του, στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 Παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή τα αντικείμενα του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 21 Παράγραφος 2 GDPR για την επεξεργασία α.
Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών στα οποία υπόκειται το υπεύθυνο πρόσωπο.
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο. 8 Παρ. 1 GDPR.
Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα ενδιαφερόμενο άτομο επιθυμεί να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Raj-Hupp, Pratik Raj, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή με άλλον υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Raj-Hupp, ο Pratik Raj ή άλλος υπάλληλος θα μεριμνήσει για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής.
Εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί από την Raj-Hupp, η Pratik Raj και η εταιρεία μας, ως υπεύθυνος, υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο. 17 Παράγραφος 1 GDPR, το Raj-Hupp, Pratik Raj λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα Μέτρα που είναι κατάλληλα για την τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή όλων συνδέεται με αυτά τα προσωπικά δεδομένα από αυτούς τους άλλους φορείς επεξεργασίας δεδομένων ή έχει ζητήσει αντίγραφα ή αντιγραφές αυτών των προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Raj-Hupp,

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών, να απαιτεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη
ελεγκτής σε Περιορίστε την επεξεργασία, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η ορθότητα των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων.
Η επεξεργασία είναι παράνομη, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αρνείται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα και αντ' αυτού ζητά τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
Ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.
Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει ένσταση κατά της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν έχει ακόμη καθοριστεί αν οι θεμιτοί λόγοι του υπευθύνου υπερτερούν των λόγων του ενδιαφερομένου.
Εάν πληρούται μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και ένα ενδιαφερόμενο άτομο θα ήθελε να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση Raj-Hupp, Pratik Raj, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή με άλλον υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Raj-Hupp, ο Pratik Raj ή άλλος υπάλληλος θα κανονίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη των οδηγιών και των κανονισμών να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, τα οποία ο ενδιαφερόμενος έχει παράσχει σε έναν υπεύθυνο, σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο στον οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παράγραφος 1 Γράμμα α ΓΚΠΔ ή Άρθ. 9 Παράγραφος 2 στοιχείο α DS-GVO ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DS-GVO και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες,
Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 20 (1) GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν υπεύθυνο σε άλλο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εάν αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.
Για να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που έχει διοριστεί από τον Raj-Hupp, τον Pratik Raj ή άλλον υπάλληλο.

ζ) Δικαίωμα εναντίωσης
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο. 6 Η παράγραφος 1 στοιχεία e ή f DS-GVO λαμβάνει χώρα, για την υποβολή ένστασης. Το ίδιο ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.
Το Raj-Hupp, Pratik Raj δεν επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία χρησιμεύει για τη διεκδίκηση , Άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Εάν το Raj-Hupp, Pratik Raj επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τη λειτουργία διαφημιστικού ταχυδρομείου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Το ίδιο ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την εν λόγω άμεση διαφήμιση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην επεξεργασία του Raj-Hupp, Pratik Raj για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το Raj-Hupp, Pratik Raj δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν που πραγματοποιείται από την Raj-Hupp, Pratik Raj για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο. 89 παρ. 1 GDPR, να αντιταχθείτε, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον.
Για να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Raj-Hupp, Pratik Raj ή άλλον υπάλληλο. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι επίσης ελεύθερο, σε σχέση με τη χρήση υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνικές προδιαγραφές.

η) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ - η οποία έχει έννομα αποτελέσματα για αυτά ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εάν η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου, ή (2) βάσει νομικών διατάξεων της Ένωσης ή των κρατών μελών στα οποία υπόκειται ο υπεύθυνος, επιτρέπεται και οι εν λόγω νομικές διατάξεις περιέχουν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, καθώς και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) πραγματοποιείται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου ή (2) γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το Raj-Hupp, Pratik Raj λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και τη διασφάλιση των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος να ζητήσει την παρέμβαση ενός προσώπου εκ μέρους του υπευθύνου, να εκφράσει τη δική του άποψη και να αμφισβητήσει την απόφαση.
Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει δικαιώματα σχετικά με αυτοματοποιημένες αποφάσεις, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή με άλλον υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

i) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή με άλλον υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

13. Προστασία δεδομένων στις αιτήσεις και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων με σκοπό τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Η επεξεργασία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Αυτό ισχύει ιδίως εάν ο αιτών αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα αίτησης ηλεκτρονικά, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω διαδικτυακού εντύπου στον ιστότοπο, στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνάψει σύμβαση εργασίας με αιτούντα, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα αποθηκευτούν για τον σκοπό της επεξεργασίας της σχέσης εργασίας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συνάπτει σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα, Τα έγγραφα της αίτησης διαγράφονται αυτομάτως δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή δεν έρχεται σε σύγκρουση με άλλα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ένα άλλο έννομο συμφέρον υπό την έννοια αυτή είναι, για παράδειγμα, το βάρος της απόδειξης σε διαδικασίες βάσει του γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (AGG).

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.
Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες. Μεταξύ άλλων, το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας.
Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.
Κάθε φορά που καλείται μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (Facebook plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο Facebook -Component προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου Facebook από το Facebook. Μια πλήρης επισκόπηση όλων των plug-ins του Facebook μπορεί να βρεθεί στο https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει γνώση για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος με κάθε επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής του στον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Facebook και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του ενδιαφερόμενου προσώπου από το Facebook. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί "Like", ή εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει κάποιο σχόλιο, το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.
Το Facebook λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Facebook ότι το ενδιαφερόμενο άτομο έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι συνδεδεμένο στο Facebook ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο Facebook, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στο Facebook πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.
Η κατευθυντήρια γραμμή δεδομένων που δημοσιεύεται από το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στο https://de-de.facebook.com/about/privacy/,, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Εξηγεί επίσης ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές που καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

15. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή, συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στις σελίδες του Διαδικτύου. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα στον ιστότοπο από τον οποίο ένα υποκείμενο δεδομένων ήρθε σε έναν ιστότοπο (ο λεγόμενος παραπέμπων), σε ποιες υποσελίδες του ιστότοπου έγινε πρόσβαση ή πόσο συχνά και για πόσο καιρό προβλήθηκε μια υποσελίδα. Μια ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και για την ανάλυση κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.
Η εταιρεία εκμετάλλευσης του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για ανάλυση ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του ενδιαφερόμενου προσώπου συντομεύεται και ανωνυμοποιείται από την Google εάν οι ιστοσελίδες μας έχουν πρόσβαση από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει τη ροή των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας, να συντάξει διαδικτυακές αναφορές για εμάς που δείχνουν τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας.
Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπού μας. Κάθε φορά που καλείται μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Google Analytics Για τη μετάδοση δεδομένων στην Google με σκοπό την ανάλυση στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP του ενδιαφερόμενου προσώπου, τα οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για
Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο, μεταδίδονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Google να τοποθετήσει cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το Google Analytics σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου καθώς και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και να αποτρέψει αυτό. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατεβάσει και να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης κάτω από τον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν επιτρέπεται η μετάδοση δεδομένων ή πληροφοριών σχετικά με επισκέψεις σε ιστότοπους στο Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται ένσταση από την Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή επανεγκατασταθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο άτομο που μπορεί να αποδοθεί στη σφαίρα επιρροής του, υπάρχει η επιλογή επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης.
Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ και στο http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Το Google Analytics εξηγείται λεπτομερέστερα σε αυτόν τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Απενεργοποίηση του Google Analytics *

* Δεν εμφανίζεται επιβεβαίωση ότι κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο θα εκτελεστεί αυτόματα το σενάριο.
16. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ Google σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Remarketing είναι μια λειτουργία του Google AdWords που επιτρέπει σε μια εταιρεία να εμφανίζει διαφημίσεις σε χρήστες του Διαδικτύου που είχαν προηγουμένως επισκεφτεί τον ιστότοπο της εταιρείας. Επομένως, η ενσωμάτωση του Google Remarketing επιτρέπει σε μια εταιρεία να δημιουργεί διαφημίσεις σχετικές με τον χρήστη και, κατά συνέπεια, να εμφανίζει διαφημίσεις σχετικές με το ενδιαφέρον στον χρήστη του Διαδικτύου.
Η εταιρεία εκμετάλλευσης των υπηρεσιών επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Σκοπός του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντα. Το Google Remarketing μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε διαφημίσεις μέσω του διαφημιστικού δικτύου της Google ή να τις προβάλλουμε σε άλλους ιστότοπους που είναι προσαρμοσμένοι στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.
Το Google Remarketing τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας εάν στη συνέχεια έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους που είναι επίσης μέλη του διαφημιστικού δικτύου της Google. Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε έναν ιστότοπο στον οποίο έχει ενσωματωθεί η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων ταυτοποιείται αυτόματα στην Google. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP ή η συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη, τα οποία χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, η Google για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με ενδιαφέροντα.
Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως οι ιστότοποι που επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το ενδιαφερόμενο άτομο, μεταδίδονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Google να τοποθετήσει cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιεί και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί.
Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google+
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το κουμπί Google+ ως στοιχείο σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google+ είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες. Το Google+ επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, μεταξύ άλλων, να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας.
Το Google+ λειτουργεί από την Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.
Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα κουμπί Google+, το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου ζητείται αυτόματα από το αντίστοιχο κουμπί Google+ να εμφανίσει το αντίστοιχο κουμπί λήψης Google+ από την Google. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το Google+ είναι διαθέσιμες στο https://developers.google.com/+/.
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος στο Google+, η Google αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το κουμπί Google+ και εκχωρούνται από την Google στον αντίστοιχο λογαριασμό Google+ του ενδιαφερόμενου ατόμου.
Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Google+ που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας και έτσι κάνει μια σύσταση Google+ 1, η Google εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Google+ του ενδιαφερόμενου ατόμου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Η Google αποθηκεύει τη σύσταση Google +1 του ενδιαφερόμενου ατόμου και τη δημοσιοποιεί σύμφωνα με τους όρους που γίνονται αποδεκτοί από το ενδιαφερόμενο άτομο εν προκειμένω. Μια σύσταση Google +1 που γίνεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε αυτόν τον ιστότοπο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα του λογαριασμού Google +1 που χρησιμοποιείται από το ενδιαφερόμενο άτομο και η φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη σε αυτόν σε άλλες υπηρεσίες Google, για παράδειγμα τα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google, τον λογαριασμό Google του ενδιαφερόμενου προσώπου ή σε άλλα μέρη, για παράδειγμα σε ιστότοπους ή σε σχέση με διαφημίσεις, που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Επιπλέον, η Google είναι σε θέση να συνδέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google. Η Google καταγράφει επίσης αυτά τα προσωπικά στοιχεία με σκοπό τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών της Google.
Μέσω του κουμπιού Google+, η Google λαμβάνει πάντα πληροφορίες ότι το ενδιαφερόμενο άτομο έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι συνδεδεμένο στο Google+ ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο κουμπί Google+ ή όχι.
Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί τη μετάδοση προσωπικών δεδομένων στην Google, μπορεί να αποτρέψει αυτή τη μετάδοση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του Google+ πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.
Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Περισσότερες πληροφορίες από την Google σχετικά με το κουμπί Google +1 μπορείτε να βρείτε στο https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google AdWords
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το Google AdWords σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο διαδίκτυο που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να τοποθετούν διαφημίσεις στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google καθώς και στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Το Google AdWords παρέχει στον διαφημιζόμενο τη δυνατότητα να καθορίσει εκ των προτέρων ορισμένες λέξεις-κλειδιά, μέσω των οποίων μια διαφήμιση εμφανίζεται στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google μόνον εάν ο χρήστης εμφανίσει στη μηχανή αναζήτησης ένα αποτέλεσμα αναζήτησης σχετικό με λέξεις-κλειδιά. Στο διαφημιστικό δίκτυο της Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε ιστότοπους που σχετίζονται με θέματα χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο και λαμβάνοντας υπόψη τις λέξεις-κλειδιά που καθορίστηκαν προηγουμένως.
Η εταιρεία που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες του Google AdWords είναι η Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Ο σκοπός του Google AdWords είναι να διαφημίσει τον ιστότοπό μας προβάλλοντας διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα στους ιστότοπους τρίτων εταιρειών και στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και προβάλλοντας διαφημίσεις τρίτων στον ιστότοπό μας.
Εάν ένας ενδιαφερόμενος φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, ένα λεγόμενο cookie μετατροπής αποθηκεύεται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου από την Google. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την ισχύ του μετά από τριάντα ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου ατόμου. Εάν το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν ορισμένες υποσελίδες, για παράδειγμα το καλάθι αγορών από ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταστημάτων, έχουν προσπελαστεί στον ιστότοπό μας. Το cookie μετατροπής επιτρέπει τόσο σε εμάς όσο και στην Google να κατανοήσουμε εάν ένα ενδιαφερόμενο άτομο που ήρθε στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης AdWords δημιούργησε πωλήσεις, δηλαδή ολοκλήρωσε ή ακύρωσε μια αγορά.
Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών επισκεψιμότητας για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους από εμάς για να προσδιορίσουμε τον συνολικό αριθμό χρηστών που παραπέμφθηκαν σε εμάς μέσω διαφημίσεων AdWords, δηλαδή για να προσδιορίσουμε την επιτυχία ή την αποτυχία της αντίστοιχης διαφήμισης AdWords και να βελτιστοποιήσουμε τις διαφημίσεις μας στο AdWords για το μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιζόμενοι του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν το ενδιαφερόμενο άτομο.
Το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως οι ιστότοποι που επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το ενδιαφερόμενο άτομο, μεταδίδονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Google να ορίσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιεί και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί.
Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Instagram
Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που πληροί τις προϋποθέσεις ως οπτικοακουστική πλατφόρμα και επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο και επίσης να διαδίδουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.
Η εταιρεία που λειτουργεί για τις υπηρεσίες του Instagram είναι η Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Instagram (κουμπί Insta), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου ατόμου είναι αυτόματα Η αντικατάσταση από το αντίστοιχο στοιχείο Instagram προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου από το Instagram. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας που επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος ταυτόχρονα στο Instagram, το Instagram αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Instagram και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του ενδιαφερόμενου. Εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταφέρονται εκχωρούνται στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Instagram του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Instagram.
Το Instagram λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Instagram ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το εάν το ενδιαφερόμενο άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Instagram ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί να μεταδοθούν αυτές οι πληροφορίες στο Instagram, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Instagram πριν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.
Περισσότερες πληροφορίες και τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Instagram μπορείτε να βρείτε στα https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του LinkedIn
Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία της LinkedIn Corporation σε αυτόν τον ιστότοπο. Το LinkedIn είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με υπάρχουσες επαγγελματικές επαφές και να δημιουργούν νέες επαγγελματικές επαφές. Περισσότερα από 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένα άτομα χρησιμοποιούν το LinkedIn σε περισσότερες από 200 χώρες. Αυτό καθιστά το LinkedIn τη μεγαλύτερη πλατφόρμα για επιχειρηματικές επαφές και έναν από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.
Το LinkedIn διαχειρίζεται η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, είναι υπεύθυνο για θέματα προστασίας δεδομένων εκτός των ΗΠΑ.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με ένα στοιχείο LinkedIn (πρόσθετο LinkedIn), αυτό το στοιχείο αναγκάζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από το ενδιαφερόμενο άτομο να κατεβάσει μια αντίστοιχη αναπαράσταση του στοιχείου LinkedIn. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα LinkedIn μπορείτε να βρείτε στο https://developer.linkedin.com/plugins. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το LinkedIn αποκτά γνώση για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο LinkedIn ταυτόχρονα, το LinkedIn αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το ενδιαφερόμενο άτομο με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον δικτυακός τόπος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο LinkedIn και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό LinkedIn του ενδιαφερόμενου ατόμου. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα κουμπί LinkedIn ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, το LinkedIn εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη LinkedIn του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.
Μέσω του στοιχείου LinkedIn, το LinkedIn λαμβάνει πάντα πληροφορίες ότι το ενδιαφερόμενο άτομο έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι συνδεδεμένο στο LinkedIn ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο στοιχείο LinkedIn ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί να μεταδοθούν αυτές οι πληροφορίες στο LinkedIn, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο LinkedIn πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.
Στο https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, το LinkedIn προσφέρει τη δυνατότητα απεγγραφής από μηνύματα email, μηνύματα SMS και στοχευμένες διαφημίσεις, καθώς και τη διαχείριση των ρυθμίσεων διαφήμισης. Το LinkedIn χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες όπως Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua και Lotame, οι οποίοι μπορούν να ορίσουν cookies. Τέτοια cookies μπορούν να απορριφθούν στο https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του LinkedIn είναι διαθέσιμες στο https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η πολιτική cookie του LinkedIn είναι διαθέσιμη στο https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

21. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Twitter
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία από το Twitter σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση, δημόσια προσβάσιμη υπηρεσία microblogging στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διανέμουν τα λεγόμενα tweets, δηλαδή σύντομα μηνύματα που περιορίζονται σε 140 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που δεν είναι συνδεδεμένα στο Twitter. Τα tweets εμφανίζονται επίσης στους λεγόμενους οπαδούς του αντίστοιχου χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Το Twitter επιτρέπει επίσης σε ένα ευρύ κοινό να απευθύνεται μέσω hashtags, συνδέσμων ή retweets.
Το Twitter λειτουργεί από την Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twitter (κουμπί Twitter), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Twitter προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου Twitter από το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter είναι διαθέσιμες στο https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Ο σκοπός της ενσωμάτωσης του στοιχείου Twitter είναι
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος στο Twitter, το Twitter αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος με κάθε επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής του στον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Twitter και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Twitter του ενδιαφερόμενου προσώπου από το Twitter. Εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Twitter που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταφέρονται με αυτό εκχωρούνται στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Twitter του ενδιαφερόμενου προσώπου και αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Twitter.
Το Twitter λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter ότι το ενδιαφερόμενο άτομο έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι συνδεδεμένο στο Twitter ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο Twitter, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στο Twitter πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.
Μπορείτε να βρείτε τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Twitter στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy?lang=de.

22. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Xing
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία από το Xing σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Xing είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στο Internet και επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με υπάρχουσες επαγγελματικές επαφές και να δημιουργούν νέες επιχειρηματικές επαφές. Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ του εαυτού τους στο Xing. Οι εταιρείες μπορούν, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν εταιρικά προφίλ ή να δημοσιεύσουν προσφορές εργασίας στο Xing.
Το Xing λειτουργεί από την XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.
Κάθε φορά που καλείται μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Xing (πρόσθετο Xing), το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Xing προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου Xing από το Xing. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες Xing μπορείτε να βρείτε στο https://dev.xing.com/plugins. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Xing αποκτά γνώση για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Xing ταυτόχρονα, το Xing αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Xing και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Xing του ατόμου το οποίο αφορά το Xing. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Xing που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί "Κοινή χρήση", το Xing εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Xing του ενδιαφερόμενου ατόμου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.
Το Xing λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Xing ότι το ενδιαφερόμενο άτομο έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι συνδεδεμένο στο Xing ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο στοιχείο Xing ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο Xing, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του Xing πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.
Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται από το Xing, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο https://www.xing.com/privacy,, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Xing. Το Xing έχει επίσης δημοσιεύσει πληροφορίες προστασίας δεδομένων για το κουμπί κοινής χρήσης XING στο https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

23. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία από το YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να δημοσιεύουν βίντεο κλιπ δωρεάν και σε άλλους χρήστες να τα βλέπουν, να τα αξιολογούν και να τα σχολιάζουν δωρεάν. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των τύπων βίντεο, γι 'αυτό και πλήρη κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και μουσικά βίντεο, τρέιλερ ή βίντεο που δημιουργούνται από τους ίδιους τους χρήστες μπορούν να προσεγγιστούν μέσω της διαδικτυακής πύλης.
Το YouTube λειτουργεί από την YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Η YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.
Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου αντικαθίσταται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο YouTube που σας ζητά να κατεβάσετε μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στο https://www.youtube.com/yt/about/de/. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google αποκτούν γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο YouTube ταυτόχρονα, το YouTube αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος, καλώντας μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του ενδιαφερόμενου ατόμου.
Το YouTube και η Google λαμβάνουν πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το ενδιαφερόμενο άτομο έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι συνδεδεμένο στο YouTube ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στο YouTube πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.
Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται από το YouTube, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

24. Νομική βάση επεξεργασίας
Άρθρο 6, στοιχείο α) Ένας GDPR εξυπηρετεί την εταιρεία μας ως νομική βάση για πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παράδοση αγαθών ή την παροχή άλλων υπηρεσιών ή ανταλλάγματος, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 Άναψα. β ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περιπτώσεις ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 Άναψα. γ ΓΚΠΔ. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητη η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης της εταιρείας μας τραυματιζόταν και το όνομά του, η ηλικία του, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο. 6 Άναψα. δ ΓΚΠΔ. Τελικά, οι πράξεις επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο. 6 Άναψα. στ ΓΚΠΔ. Οι πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις βασίζονται σε αυτή τη νομική βάση, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του ενδιαφερόμενου προσώπου. Μας επιτρέπεται ιδιαίτερα να διεξάγουμε τέτοιες πράξεις επεξεργασίας, επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Στο πλαίσιο αυτό, έκρινε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υφίσταται έννομο συμφέρον εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι πελάτης του υπευθύνου (αιτιολογική σκέψη 47 περίοδος 2 του ΓΚΠΔ). εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του ενδιαφερόμενου προσώπου. Μας επιτρέπεται ιδιαίτερα να διεξάγουμε τέτοιες πράξεις επεξεργασίας, επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Στο πλαίσιο αυτό, έκρινε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υφίσταται έννομο συμφέρον εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι πελάτης του υπευθύνου (αιτιολογική σκέψη 47 περίοδος 2 του ΓΚΠΔ). εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του ενδιαφερόμενου προσώπου. Μας επιτρέπεται ιδιαίτερα να διεξάγουμε τέτοιες πράξεις επεξεργασίας, επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Στο πλαίσιο αυτό, έκρινε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υφίσταται έννομο συμφέρον εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι πελάτης του υπευθύνου (αιτιολογική σκέψη 47 περίοδος 2 του ΓΚΠΔ).

25. Έννομα συμφέροντα στην επεξεργασία που επιδιώκει ο υπεύθυνος ή τρίτος
Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit.f GDPR, το έννομο συμφέρον μας είναι η διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων προς όφελος όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

26. Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων
Το κριτήριο για τη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της περιόδου, τα σχετικά δεδομένα διαγράφονται τακτικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση ή την έναρξη σύμβασης.

27. Νομοθετικές ή συμβατικές διατάξεις για την παροχή προσωπικών δεδομένων. Αναγκαιότητα σύναψης της σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. Πιθανές συνέπειες της μη παροχής
Σας εξηγούμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί επίσης να προκύπτει από συμβατικούς κανονισμούς (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο). Προκειμένου να συναφθεί μια σύμβαση, μπορεί μερικές φορές να είναι απαραίτητο για ένα υποκείμενο δεδομένων να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα που πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούμε. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας συνάπτει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σήμαινε ότι η σύμβαση δεν θα μπορούσε να συναφθεί με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Προτού ο ενδιαφερόμενος παράσχει προσωπικά δεδομένα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

28. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων
Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ.